Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Paleoklimatologi

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å få en helhetlig forståelse av globale klimamønstre gjennom geologisk tid, og å forstå mekanismer som er assosiert med disse endringene. Emnet undersøker det globale klimasystemet gjennom kenozoikum, og sammenligner datasett som viser tidligere tiders klima med dagens klima for å vurdere hvordan jordens klimahistorie kan belyse og begrense mulige fremtidige klimaendringer. Eksempler på studier av fortidens klimavariabilitet fra tektoniske til mellomårlige tidsskalaer blir dekket.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV222 skal studenten:

- Ha kunnskap om hvordan jordens klima har endret seg i løpet av kenozoikum.

- Ha oppdatert kunnskap om de metoder som benyttes for å rekonstruere paleoklima.

- Forstå hvilke faktorer som bestemmer globalt og regionalt klima, deriblant karbon sykling, platetektonikk, solinnstråling, og hav-atmosfære sirkulasjon.

- Ha evne til å lese, forstå og diskutere primær litteratur.

- Ha evne til å analysere paleoklimatiske data og trekke logiske slutninger om tidligere klimaendringer.

Tilrådde forkunnskapar

GEOV110, ev. GEO111(fra SV-fak)

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Labøvingar. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 påfølgjande semester (gjelder fra og med vår 2017).

Vurderingsformer

Underveisevaluering basert på labøvingar (40 %) og 4 timar skriftleg eksamen (60 %). Eventuelt munnleg eksamen dersom det er færre enn 10 studenter. Tillate hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

GEOL222: 10 sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.12.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   15.12.2017, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen