Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima

Undervisningssemester

Vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen, Nordfjord, Gudbrandsdalen og Østerdalen

Mål og innhald

Målet med emnet er at studenten skal kunne gjennomføre ei sjølvstendig kvartærgeologisk feltundersøking, utarbeide eit kvartærgeologisk kart og skrive ein avsluttande rapport frå feltundersøkingane. Ulike tema frå pensumlitteraturen til emnet dannar grunnlag for ein gruppevis temarapport som vert presentert av studentane på eit eige seminar nokre dagar før avreise på feltkurset. Under feltkurset vert det gjeve ei innføring i kvartærgeologiske feltmetodar og kartleggingsteknikkar. Første og siste del av feltkurset består av ekskursjon til utvalde kvartærgeologiske lokalitetar i Nordfjord, Gudbrandsdalen og Østerdalen. På nokre av lokalitetane utfører studentane sjølvstendige undersøkingar enten individuelt eller i mindre grupper. Studentane skriv individuelle dagboksrapportar frå ekskursjonsdagane som dannar grunnlag for oppdatering av den gruppevise temarapporten.

Under kartleggingsdelen vert studentane delt inn i mindre grupper som utarbeider kvartærgeologiske kart over utvalde områder. Kvartærgeologiske avsetningar vert beskrive og deira danning vert diskutert og tolka. Kartleggingsdelen (3 fulle dagar) dannar grunnlag for ein gruppevis rapport som vert innelvert mot slutten av feltkurset. Den gruppevise rapporten dannar saman med temarapporten grunnlag for om studenten består emnet eller ikkje.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV225 skal studenten kunne:

- Skrive feltdagbok

- Gjøre selvstendige observasjoner i felt, bearbeide og rapportere feltdata og begrunne rasjonelle tolkninger

- Beskrive og tolke kvartærgeologiske avsetninger både morfologisk og stratigrafisk

- Utarbeide et kvartærgeologisk kart etter en gitt standard

- Skrive en kvartærgeologisk rapport basert på feltundersøkelser

- Gjennomføre en selvstendig kvartærgeologisk og/eller paleoklimatisk feltundersøkelse

Krav til forkunnskapar

GEOV104, GEOV107 samt GEOV110.

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Orienteringsmøte/ 2 timer

Temarapportseminar/ 6 timer

Temarapportprøve (individuell)/ 20 min

Feltkurs/ 11 dager i juni

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Frammøte på orienteringsmøte i januar

2) Innlevering av temarapport (gruppearbeid) og godkjend presentasjon av denne i mars

3) Godkjend munnleg prøve i alle temarapportane i april

4) Deltaking på 11-dagars feltkurs

5) Innlevering av endeleg felt- og temarapport

Godkjende obligatoriske arbeidskrav 1-3 er ein føresetnad for deltaking på feltkurset, mens godkjende obligatoriske arbeidskrav 4-5 er ein føresetnad for endeleg vurdering.  

Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 påfølgjande semester (gjelder fra og med vår 2017).

Vurderingsformer

Feltrapport. Vurdering er berre mogleg i semester med undervisning.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen Bestått / ikkje bestått nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL109, GEOL225 og GEO341 (fra SV-fak)

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Feltrapport

    Trekkfrist
    01.11.2017