Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Maringeologisk felt- og laboratoriekurs

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeGEOV231
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk, engelsk ved behov
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei praktisk innføring i bruk av maringeologiske og maringeofysiske instrumentar og feltmetodikk for innsamling og analyse/tolking av seismiske profiler, batymetridata og sedimentkjerner. Det vil bli gitt ei teoretisk innføring i de metodane som vert nytta under innsamling av data i felt og på laboratoria. Studentane skal utføre ei tolking av dei innsamla akustiske dataene samt beskrive og utføre analysar på innsamlet kjernemateriale.

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOV231 skal studenten kunne:

- planlegge innsamling av grunne seismiske data, batymetriske data og sedimentkjerner

- gjennomføre tolking og felt- og laboratorieundersøkingar på innsamla feltdata

- presentere datainnsamlinga, metodar, resultater og geologisk tolking i ein rapport der både stratigrafien og dei geologiske prosessane i studieområdet er skildra.

Krav til forkunnskapar

GEOV108 eller GEOV110

Tilrådde forkunnskapar

GEOV113

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Feltkurs og øvingar med skriftleg innlevering. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 påfølgjende semester (gjelder fra og med vår 2017).

Vurderingsformer

Skriftleg rapport på eit utdelt datasett (seismikk og kjerner). Den skriftlege rapporten teller 100 % av karakteren. Det er berre mogleg å vurderingsmelde seg og levere rapport dei semestra emnet vert undervist.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL201

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no