Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Magmatisk og metamorf petrologi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeGEOV242
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk. Delar av kurset blir undervist på norsk dersom berre norskspråklege studentar.
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en oversikt over magmatisk aktivitet i forskjellige platetektoniske miljø, inkludert kontinentale rifter, oseanske spreiingsrygger, subduksjonssoner og kontinentale kollisjonssoner samt innanfor tektoniske plater. Det gis en innføring i prosesser som leder til danninga av magma i jordas mantel og skorpe, prosesser som modifiserer magma og prosesser som finner sted under krystallisasjonen av magmatiske bergartar. Det gjennomgåas dei mineralogiske og teksturelle forandringar som finner sted i alminnelige skorpebergartar under forskjellige metamorfe forhold, for eksempel omkring grunne magmatisk intrusjoner, ved spreiingsrygger, i subduksjonssoner, og i kontinentale kollisjonssoner

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV242 skal studenten kunne:

- Forklar danninga av magma ved delvis oppsmelting av mantel- og skorpebergartar

- Gjere reie for magmatisk differensiering, hybridisering og kontaminering

- Gjer reie for samanhengen mellom type magmatisk aktivitet og platetektonisk miljø

- Tolke enkle geokjemiske variasjonsdiagram for magmatisk bergartar

- Beskrive og tolke teksturane til magmatisk og metamorfe bergartar

- Gjer reie for ulike metamorfe miljø, prosessar og produkt

Krav til forkunnskapar

GEOV103 og GEOV241 eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV101 og GEOV109

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktiske øvingar og seminar. Godkjende obligatoriske aktiviteter er berre gyldige i gjeldane undervisningssemester.

Vurderingsformer

Mappevurdering. Det er kun mulig å vurderingsmelde seg i semester med undervisning.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

GEOL108 :10 sp, GEOL242 : 10 sp

Vurderingssemester

Det er kun mulig å vurderingsmelde seg i semester med undervisning

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.