Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Akvatisk geokjemi

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet for emnet er å gi ei grunnleggjande innføring i akvatisk geokjemi. Emnet omhandlar mineralstabilitet og kjemisk forvitring, samansetjing av naturleg vatn og globale geokjemiske syklusar. Emnet inkluderar bruk av termodynamiske data og stabilitetsdiagram, og gjev ei oversikt over dei viktigaste prosessane som kontrollerer kjemisk forvitring av mineral og bergartar og samansetjinga av vatn. Øvingane tar for seg bruken av geokjemiske data i løysinga av forskjellige typar geologiske problemstillingar, og gjev ei innføring i geokjemisk modellering av vatn-bergartsreaksjonar.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV243 skal studenten kunne

- konstruere og balansere kjemiske likningar for forvitringsreaksjonar

- bruke termodynamiske data til å berekne løysingsevna til mineral og konstruere stabilitetsdiagram

- bruke geokjemiske analysar av bergartar og vatn til å bestemme og kvantifisere forvitringsreaksjonar

- beskrive dei viktigaste faktorane som kontrollerar kjemiske forvitringsratar

- gje ei oversikt over dei viktigaste kjemiske komponentane i ferskvatn og i sjøvatn og forklara kvifor

- forklare viktige prinsipp ved elementbudsjett og massebalanse for havet

- identifisere dei viktigaste globale karbonreservoara og rangere fluksen mellom desse, samt kunne forklare dei viktigaste prosessane som kontrollerer den globale karbonsyklusen

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEOV101, GEOV109, KJEM110, KJEM120

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Øvingar. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL240 og GEOL243

Vurderingssemester

Det er kun muligheit for vurderingsmelding og innlevering av rapport/mappe i semestra emnet blir undervist.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Mappeevaluering

    Trekkfrist
    01.11.2017