Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Geobiologi

Undervisningssemester

Vår. Undervises neste gang våren 2017

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:
Emnet har som mål å gje ei oversikt over fundamentale prinsipp i geobiologi og korleis desse brukast for å forstå globale biogeokjemiske elementsyklusar og prosessane som kontrollerer desse. Emnet har vidare som mål å formidle forståing av dei biologiske drivkreftene og fylgjene av store omveltingar i jordas historie, som for eksempel aukinga i fritt oksygen, ¿snøball¿-jorda, og den kambriske eksplosjon.

Innhald:
Emnet gjennomgår den globale karbonsyklusen og biologiske og geologiske hovudprosessar som styrer denne. Vidare vert den globale nitrogen-, svovel-, jern- og oksygen-syklusen gjennomgått på tilsvarande måte. Emnet omfattar også viktige hendingar i jorda si geobiologiske utvikling, og korleis livets historie kan rekonstruerast ved hjelp av geokjemiske og fossile data.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:
Kunnskapar

Studenten

 • kan gje ei oversikt over jordas viktigaste reservoar av karbon, nitrogen, svovel, jern og oksygen, og kva for geologiske og biologiske prosesser som kontrollerer fluksen mellom desse
 • kan gje ei oversikt over viktige mikrobielle biomineraliseringsprosessar og dei vanligaste biominerala i ulike miljø
 • kan gje ei oversikt over hovudgruppene av biosignaturar (mikrofossiler, organiske biomarkørar, isotopdata) og korleis disse nyttast til å rekonstruere jordas geobiologiske historie
 • kan beskrive viktige prosessar og hendingar i samutviklinga av jorda og livet på jorda

Ferdigheiter
Studenten

 • kan vurdere og kommunisere betydinga av samspelet mellom geologiske og biologiske prosessar i moderne miljø og gjennom jorda si historie
 • kan gjennomføre søk etter relevant geobiologisk litteratur og anvende korrekt kjeldevising

Generell kompetanse
Studenten

 • kan anvende eit presist fagspråk til å beskrive og diskutere geobiologiske tema på en klar og strukturert måte både skriftleg og munnleg

Krav til forkunnskapar

GEOV101
Instituttet kan vurdere fritak fra forkunnskapskravet ved søknad. Kontakt studiekonsulenten på Instituttet.

Tilrådde forkunnskapar

GEOV105 Innføring i historisk geologi og paleontologi og GEOV109 Innføring i geokjemi.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger 2 timer per uke i 12 uker

Øvelser 2 timer per uke i 12 uker

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger 2 timer per uke i 12 uker

Øvelser 2 timer per uke i 12 uker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Skriftlige oppgaver (øvelser og 3 essay)
Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i totalt 3 semester, inkludert semesteret dei først vart godkjente. )

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
Mappevurdering: 3 essay om seminaremner

Karakterskala

Ved sensur av emnet blir karakterskalaen A-F benyttet

Vurderingssemester

Haust. Det er berre mogleg å vurderingsmelde seg og levere mappe i semestra emnet vert undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Institutt

Institutt for geovitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:
Studierettleiar@geo.uib.no
Tlf 55 58 35 19

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Trekkfrist
  01.05.2018