Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Geomikrobiologi

Undervisningssemester

Haust

Emne har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omhandlar hovudgrupper av mikroorganismar som er viktige for biogeokjemiske syklusar og korleis desse deltar i nedbrytning av mineral og bergartar og i utfelling og utforming av nye mineralavsetjingar. Sentrale analytiske metodar for påvising og identifikasjon av mikroorganismar i materiale frå ulike geologiske miljø vert gjennomgått og demonstrert. Det vert lagt vekt på samanhengen mellom mikroorganismars metabolisme og geokjemiske prosessar. Djupmarine sedimenter og hydrotermale system vert spesielt vektlagt.

.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne

- gje ei oversikt over dei viktigaste mikrobielle metabolismane for biogeokjemiske syklusar

- gje oversikt over dei viktigaste metodane for å påvise mikroorganismar i geologisk materiale

- forklare korleis dei mikrobielle prosessane fører til oppløysing av mineral/bergartar og til utfelling av nye sekundære mineral

- forklare samanhengen mellom geokjemiske profil og mikrobielle prosessar i ulike geologiske miljø

Tilrådde forkunnskapar

BIO101 og GEOV243

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Skriftlege oppgaver(essay og lab.journal). Godkjente obligatoriske aktiviteter er kun gyldige i inneværende semester.

Vurderingsformer

Mappevurdering: Essay, Lab.journal. Det er kun mulig å vurderingsmelde seg og levere Essey og Journal i semestre med undervisning.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOV344

Vurderingssemester

Haust

Emne har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Godkjend oppgåve

    Trekkfrist
    01.11.2017