Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Videregåande strukturgeologi

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Dette emnet tar for seg de avanserte teoretiske aspektene for deformasjon av bergarter. Emnet går detaljert inn i geometriske og kinematiske analyser av viktige makro-,meso-, og mikroskalastrukturer. Emnet inkluderer en forelesningsdel og en laboratoriedel. Hovedprinsippene som gjennomgås inkluderer avanserte aspekter av spennings- og formforandringsteori, reologi, sprø og plastiske deformasjonsprosesser, DPTt-baner og balansering, i tillegg til avanserte aspekter i forhold til kontraksjons-, ekstensjons og sidelengsregimer.

Læringsutbyte

Etter fullført kurs GEOV251 skal studentene kunne:

- Kvantitativt beskrive spenning og formforandring

- Kvantitativt beskrive forhold for sprø og viskøse brudd

- Kvantitativt beskrive og forstå skorpens reologi

- Beskrive normal-, revers-, og sidelengsforkastingsregimer, og strukturer assosiert med disse

- Fremstille og forstå geometriske forhold mellom primære strukturer (forkastninger, folder, lineasjoner, tensjonsbrudd)

- Beskrive og karakterisere et vidt spekter av geologiske strukturer fra mikro- til mesoskala

- Utrede komplekse deformasjonshistorier

- Rekonstruere en DPTt-bane

- Vise en grundig forståelse av sprø og plastiske deformasjonsprosesser

- Beskrive og forstå grunnleggende prinsipper for balansering og restaurering av et geologisk snitt

Krav til forkunnskapar

GEOV104 eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

MAT101

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Øvingar. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL261

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no 

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  27.11.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  13.11.2017