Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Seismotektonikk

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å forklare sammenhengen mellom seismologi og tektonikk. Prosesser relatert til jordskjelv i forskjellige deformasjonsmiljøer som divergerende, konvergerende, og horisontalt glidende (transcurrent) plategrenser, blir forklart gjennom eksempler. Sammenhengen mellom spenningsoppbygging og deformasjon blir beskrevet i globale, regionale og lokale skalaer. I tillegg blir deformasjonsprosesser i intraplate og stabile kontinentale områder gjennomgått. Prosesser knyttet til koblingen mellom spenningsoppbygging, forkastningsbrudd, og jordskjelv, blir definert. Bruken av paleoseismologiske metoder for å kunne identifisere pre-historiske jordskjelv og jordskjelvsbrudd blir gjennomgått.

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOV255 Seismotektonikk, skal studenten kunne:

- Beskrive sammenhengen mellom spenningsoppbygging og deformasjon

- Beskrive sammenhengen mellom forkastningstyper og spenningsmønstre

- Forklare prosesser knyttet til deformasjon langs plategrenser og intraplate områder

- Forklare sammenhengen mellom forkastningsbrudd og jordskjelv

- Beskrive geologiske prosesser som er knyttet til jordskjelv

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEOV111

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det blir gitt informasjon om alle obligatoriske delar av emnet ved første forelesning. Godkjent deltaking på obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen (75%) samt obligatoriske øvingar (25%). Tillate hjelpemiddel: ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOF273

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

    Trekkfrist
    11.09.2017