Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Petroleumsgeologi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeGEOV260
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk, engelsk ved behov
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i geologiske prosesser av betydning for dannelse og akkumulering av petroleum. Sammensetning og opprinnelse av de forskjellige petroleumstyper, aspekter ved kilde- og reservoarbergarter og stratigrafiske og tektoniske modeller av betydning for petroleumsleting og produksjon blir gjennomgått med eksempler fra modne oljeprovinser, blant annet Nordsjøen. Metoder for innhentning av geologiske/geofysiske data blir diskutert og det gis praktisk innføring i geologisk tolkning av borehullsdata.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV260 skal studentene kunne:

- forklare hva kildebergart, reservoarbergart og takbergart er

- forklare hvordan hydrokarboner dannes fra kildebergarten og hvordan de kan akkumuleres og modifiseres i reservoarbergarten

- Greie ut om hovedmetoder og analyser som brukes ved leting etter hydrokarboner, reservoarkarakterisering, reserveberegninger, og produksjon.

- Greie ut om forskjellige typer av petroleumsbasseng

- Greie ut om forskjellige typer av hydrokarbon feller

- Definere `hydrocarbon play`med eksempler fra Nordsjøområdet

Krav til forkunnskapar

GEOV101

Tilrådde forkunnskapar

GEOV102; GEOV107; GEOV110

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktiske øvelser. Obligatoriske aktiviteter må godkjennes for å kunne ta eksamen. Godkjente obligatoriske øvelser er gyldig i 6 påfølgende semestre.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Tillatte hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL260

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon