Hjem

Utdanning

Masteremne

Teoretisk seismologi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeGEOV276
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk, engelsk ved behov
  • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Det overordnede målet med dette emnet er å gi studentene et teoretisk grunnlag for videre studier innen anvendt seismikk og seismologi.

Emnet gir en innføring i de grunnleggende begrep i teoretisk seismologi: Spenning og deformasjon, elastiske egenskaper, plane og sfæriske bølger, anisotropi og demping, refleksjon og transmisjon ved plane grenseflater, lagdelte medier, overflatebølger, stråleteori og diffraksjon.

Emnet gir god trening i å formulere matematiske modeller for fysiske fenomener generelt og seismiske bølgefenomener spesielt. Det legges spesiell vekt på utledninger og metoder for implementering av relevante ligninger.

Læringsutbyte

Ved fullført emne skal studenten kunne

  • forstå og reprodusere alle matematiske utledninger på pensumlisten.
  • være i stand til å løse nye problemer basert på teorien fra pensum.
  • implementere teorien i form av forskjellige dataprogrammer. Dette betyr at emnet gir trening i programmering.
  • demonstrere grunnleggende ferdigheter innen seismisk modellering.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEOV112, MAT212 og MAT131

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Øvingar. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester. 

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOF293 og GEOF296, 5 sp overlapp med GEOF272

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon