Hjem

Utdanning

Masteremne

Bergartsmagnetisme og paleomagnetisme

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeGEOV313
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov
 • Ressursar

Undervisningssemester

Ved behov, vår og høst. Emnet blir ikke undervist ved lave studenttall og inngår derfor i undervisningsopptaket.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tar sikte på å gi studentene nødvendig bakgrunnskunnskap til å kunne bruke og kritisk vurdere paleomagnetiske metoder innen ulike anvendelsesområder som platetektonikk, miljømagnetisme og geokronologi. Prinsipper for prøveinnsamling, bestemmelse av magnetisk mineralinnhold og remanensvektorer, samt statistisk behandling og tolkning av resultater i en geologisk kontekst vil bli diskutert. De viktigste naturlig forekommende ferromagnetiske mineraler, og hvordan magnetiseringsprosessene i dem påvirkes av geologiske faktorer som temperaturhistorie, kjemiske endringer og kornstørrelse blir gjennomgått. Stoffet vil bli illustrert gjennom konkrete anvendelseseksempler og bruk av dataverktøy.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV313 skal studenten kunne:

¿ Gjøre rede for forekomst, sammensetning, struktur og magnetiske egenskaper til de vanligst forekommende ferromagnetiske mineraler.

¿ Drøfte hvordan ulike geologiske faktorer påvirker de magnetiske egenskapene til bergarter og sedimenter

¿ Anvende dataverktøy for visualisering, analyse og tolkning av paleomagnetiske data

¿ Gjennomføre retningsanalyse på bergartsprøver med multikomponent magnetisering, og kunne anvende Fisher-statistikk og paleomagnetiske felt-tester til å bedømme usikkerheten i magnetiseringens retning og alder

¿ Drøfte påliteligheten av en paleomagnetisk undersøkelse ut fra gitte kvalitetskriterier, og tolke resultater i en geologisk sammenheng

Tilrådde forkunnskapar

GEOV211

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og øvelser: 2t/uke; til sammen 24t

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Muntlig eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet blir karakterskalaen A - F benyttet.

Fagleg overlapp

GEOV311: 2 stp; GEOV354: 2stp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen hvert semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Institutt for geovitenskap

Evaluering

Studentane skal evaluere undervisningen i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, studieveileder@geo.uib.no.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Trekkfrist
  01.05.2018