Hjem

Utdanning

Masteremne

Termokronologi og tektonikk

Undervisningssemester

Annenkvar haust, partallsår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Termokronologiske dateringsteknikkar, som fisjonsspor og (U-Th)/He datering, gir viktige data som kan bidra til å løyse avkjølings- og ekshumasjonshistorie for alt ifrå unge orogen til passive kontinentalmarginar. Teknikkane kan også brukes til å studere den termale historia til eit sedimentært basseng, og er difor også viktig for petroleumsindustrien.

Emnet gir kunnskap i teorien bak lav-temperatur termokronologi, i tillegg til eit vidt spekter av praktiske øvingar og moglegheita til å delta i praktisk datering i instituttet sitt fisjonssporlaboratorium. Eit vidt spekter av døme vil verte presentert. Studentane vil delta i presentasjonen av desse døma.

Hovudelementa som inngår i emnet er:

 • Fisjonsspor og (U-Th)/He dateringsteknikkar, teoretisk bakgrunn
 • Innsamlingsstrategiar
 • Mineralseparering og førebuing (praktisk øving)
 • Fisjonssporanalyse av utvalte prøver (praktisk øving)
 • Modellering av termal historie

Presentasjon og diskusjon av døme (Antarktis, Andesfjella, Det kanadiske skjold, Nordsjøen, Skandinavia, Appenninene, Australia med fleire)

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOV341 skal studentane kunne:

 • Planlegge eit termokronologisk prosjekt
 • Separere passande mineral ifrå prøver
 • Førebu mineralseparat for datering, inkludert preparering for bestråling
 • Utføre apatitt fisjonsspor analysar og måling av sporlengder
 • Utføre modellering av den termale historia
 • Presentere og diskutere forskingsresultat

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEOV251

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Øvingar og presentasjon.  Godkjente obligatoriske aktivitetar er kun gyldig inneværende semester.

Vurderingsformer

Godkjente obligatoriske aktivitetar + munnleg presentasjon. Vurdering er kun mulig i semester med undervisning.

Karakterskala

Bestått/ ikkje bestått

Fagleg overlapp

5 sp overlapp med GEOL346 og GEOV353

Vurderingssemester

Annankvar haust, partallsår. Vurdering er kun mulig i semester med undervisning.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Godkjende obligatoriske aktivitetar + munnleg presentasjon

  Trekkfrist
  01.11.2017