Hjem

Utdanning

Masteremne

Instrumentelle metodar i analytisk geokjemi

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studentene vil få en oversikt over forberedelse av prøvemateriale og analytiske teknikker (sporelement, hovedelement og isotopanalyser) brukt innen geokjemi. Studentene på emnet vil også få praktisk erfaring med de analytiske fasilitetene tilgjengelige ved Institutt for geovitenskap.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV347 skal studenten kunne:

- Forstå prinsippene for prøveopparbeidelse i analytisk geokjemi.

- Forstå prinsippene for de viktigste instrumentelle teknikker i geokjemi.

- Forstå tolking av data.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggende kunnskaper i uorganisk geokjemi er anbefalt.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktiske øvingar. 

Vurderingsformer

Laboratorierapporter. Vurdering er kun mulig i semester med undervisning.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

5 sp overlapp med GEOL347

Vurderingssemester

Det er kun muligheit for vurderingsmelding og innlevering av rapport i semestra emnet blir undervist.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Laboratorierapportar

    Trekkfrist
    01.11.2017