Hjem

Utdanning

Masteremne

Petroleumsgeologiske feltmetoder

Undervisningssemester

Vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omfatter feltøvelser med vekt på feltmetodikk knyttet til strukturgeologi/tektonikk, sedimentologi/sekvensstratigrafi og reservoarteknologi/reservoarmodellering. Det er en klar målsetning at studentene på emnet skal forstå væskestrømning i sandsteinsreservoarer i lys av dette. Emnet vil fungere etter pedagogiske prinsipper for problembasert læring hvor studenter vil jobbe i grupper med å løse relevante problemstillinger knyttet til reelle data. Gruppearbeidet starter i forkant av selve feltdelen og fortsetter med de samme gruppene i felt. I etterkant av feltkurset vil resultater fra arbeidet formidles i form av en rapport.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV352 skal studenten ha

 • økt og integrert forståelse av petroleumsrelaterte prosesser innen
  • strukturgeologi/tektonikk,
  • sedimentologi/sekvensstratigrafi
  • reservoarteknologi/reservoarmodellering

Krav til forkunnskapar

Opptak til master i geovitenskap

Tilrådde forkunnskapar

GEOV252 eller tilsvarande

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Feltkurs med for- og etterarbeid og rapport

Vurderingsformer

Fullførte obligatoriske aktivitetar. Vurdering er kun mulig i semester med undervisning.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Fagleg overlapp

5 sp overlapp med GEOL345

Vurderingssemester

Det er kun muligheit for vurderingsmelding og innlevering av rapport i semestra emnet blir undervist.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Ein godkjend rapport

  Trekkfrist
  01.11.2017