Hjem

Utdanning

Masteremne

Instrumentering og dataprosessering i jordskjelvsseismologi

Undervisningssemester

Vår

Emnet vert ikkje undervist ved lågt studenttal og inngår derfor i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Dette emnet behandler det grunnleggende innen jordskjelvobservasjon fra instrumentering til dataprosessering. Teori og praksis blir knyttet sammen ved å ha forelesninger, lab og dataøvelser parallelt. Emnet tar sikte på å forberede studentene til å beherske drift av seismiske stasjoner og avansert dataprosessering innen jordskjelvseismologi, men gir også mer generelle ferdigheter innen fysikk og signalprosessering. Emnet starter med en grunnleggende innføring i seismometre og digitaliseringsutstyr, og behandler også seismiske observasjoner og nettverk i bredere forstand. Studentene vil lære hvordan seismometre og registreringsutstyr skal brukes i praksis. Dette blir brukt til å registrere Jordens mikroseismiske støy, som så blir utgangspunktet for computerbasert prosessering. Emnet omhandler også tema som identifisering av seismiske faser, jordskjelvlokalisering og beregning av magnitude. Emnet kan også være av interesse for studenter innen seismikk.

Læringsutbyte

Studenten vil få:

  • lære praktiske sider av seismisk instrumentering noe som vil forbedre forståelsen for elektronikken og signal behandlingen.
  • en bedre forståelse av observasjonsaspektene ved jordskjelvseismologi.
  • en forståelse om de forskjellige sidene ved signalprosessering ved å bruke computer baserte øvelser noe som er nødvendig ved rutineprosessering av jordskjelvdata.
  • en bedre forståelse av inversteori og signal prosessering.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Applied seismology (GEOV355)

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit master/Phd-program ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Øvingar m/rapporter. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon