Hjem

Utdanning

Masteremne

Sekvensstratigrafi

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å introdusere studentene for grunnleggende begreper, prinsipper og metoder i sekvensstratigrafi, inkludert hvordan sedimentære lagrekker kan deles inn i genetiske enheter og hvilke prosesser som styrer sekvensutviklingen gjennom tid. Prinsippene vil bli belyst ved hjelp av eksempler, og studentene får selv anvende metodene på borekjerner fra norsk sokkel.

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOV361 skal studenten kunne:

- beherske grunnleggende kunnskap om sekvensstratigrafiske konsepter og metoder både for karbonatbergarter og silisiklastiske bergarter

- beskrive og analysere en sedimentær lagrekke med vekt på tolkning av avsetningsmiljø og sekvensstratigrafi, inkludert identifikasjon av genetisk relaterte enheter og deres mellomliggende diskontinuitetsflater

- vurdere hvilke kontroller som ligger til grunn for stabling og geometri av sedimentære lagrekker

Krav til forkunnskapar

GEOV107 og Bachelor i geologi/anvendt geofysikk eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

 GEOV360

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

6 x øvingar m/rapport og deltaking på kurs i kjernebeskrivelse m/journal. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL360; 3 sp overlapp med AG323

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  19.12.2017
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  05.12.2017