Hjem

Utdanning

Masteremne

Videregåande petroleumsgeologi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEOV364
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, engelsk ved behov
 • Ressursar

Undervisningssemester

Høst. Undervisningen gis konsentrert.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset har som mål å gi innsikt i nyere forskning og metoder i petroleumsgeologi. Studenten vil være bli gjort kjent med sentral litteratur og den nyeste forskningen innen emnene og vil være i stand til bruke kunnskapen i egne forskningsprosjekter. Programmet for kurset oppdateres jevnlig.

Kurset består av to moduler som hver undervises intensivt over en uke.
Modul 1: Gir en innføring i datainnsamling, prosessering, tolkning og bruk av virtuelle blotningsanaloger til reservoarmodelleringsformål. Kurset inkluderer to dager med demonstrasjon og øvelser med bruk av lidarskanner og droner samt prosessering av innsamlete data, to dager med forelesninger i tolkning av virtuelle blotninger og bruk av blotningsanaloger, og én dag med praktiske øvelser med bruk av digitale tolkningsverktøy.
Modul 2: Gir en innføring i fysiske prosesser som påvirker sedimentære bergarter etter avsetning og påfølgende begraving, inkludert termiske prosesser, poretrykksdannelse og bergmekaniske prosesser, og demonstrerer hvordan disse prosessene påvirker olje- og gass tilstedeværelse og reservoarkvalitet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper
Studenten kan

 • forklare grunnleggende begrep, definisjoner og konsepter knyttet til virtuelle blotningsdata
 • diskutere utstyr, innsamlingsstrategier og prosessering av lidar og dronebilder
 • forklare grunnleggende konsepter for valg og bruk av blotningsanaloger
 • diskutere og kritisk vurdere feilkilder knyttet til tolkning av virtuelle blotninger
 • forklare hvordan blotningsanaloger kan brukes i ulike trinn i modellbygingsprosessen
 • forklare hvilke faktorer som styrer sedimentære bergarters termiske historie
 • forklare hvordan poretrykk dannes og hvile konsekvenser høyt poretrykk har for forsegling av hydrokarboner og CO2 i undergrunnen
 • forklare hvordan vertikalt og horisontalt stress utvikles i bergarter og hvilen betydning stressendringer har for væskestrøm i undergrunnen
 • kjenner til ulike datakilder for temperatur, poretrykk og stress i bergarter og kunne vurdere usikkerheten av disse
 • forklare hvordan fysiske prosesser som påvirkes av temperatur, poretrykk og stress simuleres i integrert bassengmodellering

Ferdigheter
Studenten

 • kan designe en datainnsamlingsplan for en blotning
 • har grunnleggende teknisk innsikt i bruk av utstyr og programvare som brukes til innsamling og tolking av virtuelle blotningsdata
 • kan gjennomføre en kritisk tolkning av lag-grenser og strukturer i en virtuell blotning
 • kan evaluere resultatene fra integrert bassengmodellering ved å vurdere usikkerheten av inngående data

Generell kompetanse
Studenten kan

 • bruke kunnskapen og ferdighetene ervervet i kurset i praktisk arbeid knyttet til å bruke virtuelle blotningsdata i resrvoarmodellering
 • bruke kunnskapen og ferdighetene ervervet i kurset i praktisk arbeid knyttet til vurdering av fysiske prosesser under begraving og hvordan disse prosessene påvirker tilstedeværelse av olje og gass, reservoarkvalitet og forsegling.

Krav til forkunnskapar

GEOV101, Bachelor i geologi, geofysikk eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV107, GEOV260

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis intensivt i form av forelesninger og øvelser seks timer per dag i to uker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske oppmøte på alle førelesningar, samt øvingar

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle kalkulatorar tillatt, i samsvar med fakultetet sine reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret uten undervising er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Støttelitteratur blir definert/utdelt under kurset

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Trekkfrist
  05.02.2018