Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Fordjuping i eldre historie

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHøst
  • EmnekodeHIS113
  • Antal semester1
  • Språk

    Normalt undervises emnet på norsk.

  • Ressursar

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gi studentane fordjuping i aktuelle historiske tema i tida frå antikken og fram til ca. 1750. Instituttet tilbyr normalt undervisning i eitt eller fleire tema, avhengig av ressursar, og studentane vel eitt tema (per emne). Temaene kan skifta, avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege, og aktuell forsking.

Instituttet gir informasjon om kva tema som blir tilbydd, i god tid før undervisningssemesteret.

Trykk her for informasjon om tema som er gjeldande dette semesteret

Emnet kan inngå i ei spesialisering i historie.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga består av tolv førelesingar samt skriftleg rettleiing på oppgåver, jf. avsnitt vurderingsformer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal undervegs i undervisningssemesteret levere to skriftlege øvingsoppgåver, normalt på 1500-2000 ord, som dei får tilbakemelding på. I tillegg skal studentane gi skriftlege kommentarar på medstudentar sine oppgåver.

Oppgåvene blir vurdert til godkjend/ikkje godkjend av faglærar som også gir individuell tilbakemelding på kvar enkelt oppgåve. Studentar som ikkje leverer oppgåver og kommenterer til dei fastsette fristane, mistar retten til å gå opp til eksamen.

Oppgåvene skal ha tilvisingar i teksten til kjelder og litteratur og liste til slutt over den litteraturen som er nytta.

Innleveringsfristar for dei enkelte oppgåvene blir kunngjort på Mi side ved semesterstart.

Godkjende krav er gyldige i undervisnings- og det påfølgjande semesteret.

Undervisningssemester

Haust (emnet blir tilbydd kvar haust, såframt ressursane tillet det)

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Ved fullført emne skal studenten ha gode kunnskapar om og kjenne til sentrale teoriar og debattar innan det valde temaet. Studenten skal også kjenne til sentrale metodar og metodespørsmål knytt til historisk forsking.

Ferdigheiter:

Studenten skal vise evne til å drøfte historiske problemstillingar innan temaet, samt kritisk vurdere historiske framstillingar i forskingslitteraturen og i studentarbeid. Vidare skal studenten demonstrere ferdigheiter i å analysere historiske data formidla gjennom kjelder og litteratur, og evne å trekke eigne konklusjonar på grunnlag av dette formidla i fleire skriftlege arbeid.

Generell kompetanse:

Dei skriftlege arbeida skal vise evne til å argumentere og dokumentere akademisk. Gjennom å få og gi skriftlege tilbakemeldingar til medstudentar skal studenten demonstrere kompetanse i fagleg kommunikasjon.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk er viktig.

Læremiddelomtale

Instituttet utarbeider pensumlister, pensum er omlag 1200 sider.

Vurderingsformer

Vurderinga består av to deler: ein heimeeksamen og ein skriftleg skuleeksamen.

Heimeeksamen på 7 dagar skal være på 1500-2000 ord. Oppgaven vert levert ut og skal leverast inn elektronisk.

Den skriftlege skuleeksamen er på to timar.

Det blir gitt ein samla karakter, der heimeeksamen tel 75 prosent, og den 2-timars skuleeksamen tel 25 prosent av den samla karakteren. Begge eksamensdelar må vere bestått for å få eit samla resultat i emnet.

Heimeeksamen må takast i eit undervisningssemester. Den skriftlege skuleeksamen bør takast i undervisningssemesteret, men studenten har høve til å ta den skriftlege skuleeksamen i det påfølgjande semesteret, føresett at heimeeksamen er greidd.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg.

Institutt

Institutt for arkeologi, historie og kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.

studierettleiar@ahkr.uib.no/