Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Fordjuping i nyare historie

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Vår (emnet blir tilbydd kvar vår, såframt ressursane tillet det)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Når ressursane tillet det tilbyr instituttet undervisning i eitt eller fleire tema, og studentane vel eitt av dei (per emne). Studiet omfattar perioden frå ca. 1750 og fram til i dag. Fordjupingstema kan skifta, avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege, og aktuell forsking. Instituttet gir informasjon om kva tema som blir tilbydd, i god tid før kvart vårsemester. Emnet tek sikte på å gi studentane fordjuping i det aktuelle tema. Dei skal læra seg å formidla historisk stoff best mogeleg, å nærma seg historiske problem på ein vitskapleg måte og å bruka historisk teori og metode i behandlinga av historiske spørsmål. Informasjon om semesterets tema finn du i litteraturlista.

Emnet kan inngå i ei spesialisering i historie.

Gjeldande tema for HIS116 for våren 2018 er:

Religiøst framande og nasjonalt uønska. Religiøs nasjonalisme i Norge ca. 1750-1964

Trykk her for meir informasjon om det tematiske innhaldet i emnet

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Studenten skal ha god kunnskap innan det valde fordjupingsteamet. Studenten skal kjenne til synsmåtar, forklaringar og teoriar knytt til temaet. Studenten skal også ha god innsikt i sentrale kjelde- og metodespørsmål.

Ferdigheiter:

Studenten skal kunne problematisere, nytte relevant fagterminologi og drøfte historiske framstillingar innan temaet. Vidare skal studenten kunne vurdere og analysere litteratur/kjelder og kunne trekkje eigne konklusjonar på grunnlag av denne analysen.

Generell kompetanse:

Studenten skal visa evne til å setja seg inn i ein omfattande faglitteratur, til å formidla kunnskapar og synspunkt derifrå, og til å argumentera for eigne konklusjonar i skriftleg arbeid.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk er viktig.

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga skjer i form av førelesingar (normalt 12 førelesningar).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen, må studenten ha godkjent obligatorisk skriftleg arbeid. Omfang, fristar og retningsliner for den obligatoriske aktiviteten blir gjort kjent ved studiestart.

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i éit semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

6-timars skriftleg skuleeksamen. Det vert nytta ein gradert karakterskala frå A til F. Obligatoriske arbeidskrav må vera gyldige for å kunna møte til eksamen.  

Det vert også arrangert eksamen i semester utan undervisningstilbod (vår). Denne eksamen er bare open for studentar som har gyldige obligatoriske arbeidskrav i emnet.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Litteraturliste

Instituttet utarbeider pensumlister, pensum er omlag 1200 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  29.05.2018, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  15.05.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen