Gå til innhold
English A A A
Emne INF102

Algoritmar, datastrukturar og programmering

Undervisningsperiode :

Studiepoeng 10
Undervisningssemester Haust (Fargekode: grønn)
Fagleg overlapp I120: 10stp
Timeplan Se timeplan
Litteraturliste Se litteraturliste

Mål og innhald

Kurset gir ei innføring i grunnleggjande algoritmar, som sortering og kortaste sti. Sentralt står bruken av datastrukturar i dei studerte algoritmane, i tillegg til analyse av tids- og plassforbruket. Praktisk programmering er ein viktig del av kurset.

Læringsutbyte/resultat

Ved fullført emne INF102 skal studenten kunne:

  • forstå og programmere dei klassiske algoritmane for dei mest grunnleggjande problem innan informatikk
  • programmere og bruke ulike datastrukturar, og vere i stand til å avgjere kva datastrukturar som egnar seg til kva problem og algoritmar.
  • vere i stand til å kjenne igjen nye problem som egnar seg til å verte løysa med dei metodane ein har lært på kurset, og å utlede nye algoritmar for likande problem
  • analysere køyretida til algoritmar og vere i stand til å vurdere om ei algoritme er effektiv eller ikkje

Undervisningssemester

Haust (Fargekode: grønn)

Eksamenssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Undervisningsspråk

Norsk

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Byggjer på INF101 og MNF130

Fagleg overlapp

I120: 10stp

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgende semesteret.

 

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen. Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren. Dersom det er færre enn 20 deltakarar kan det bli muntleg eksamen.

Både de obligatoriske arbeidskrava og eksamen må vere bestått for å få godkjent eksamen i emnet.

Ingen lovlege hjelpemiddel.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Undervisningsstad

Bergen

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.