Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Introduksjon til informasjonsteknologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeINF111
 • Antal semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Mål og innhald

Formalisering, evna til å gi ein eksakt og eintydig skildring av ein prosess, er grunnlaget for all datahandsaming. Gjennom kurset skal ein få ei grunnleggjande forståing for dette omgrepet. Gjennom digitalisering kan vi la datamaskina handtere mange operasjonar som tidlegare var manuelle, til dømes tinging av billettar, overføring av pengar eller avspilling av musikk. Med desse omgrepa vil vi vere i stand til å vurdere bruk for moderne datahandsaming, og gi svar på spørsmål om kva som er vanskeleg eller umuleg å bruke datamaskina til.

I kurset skal vi fokusere på Web-baserte bruksmåtar, både B2C (Business-to-Consumer) og B2B (Business to Business) applikasjonar. Ei rekke "case" frå norske og internasjonale Web-sider vil bli analysert. Vi skal få fram kva som skal til for å utvikle ei funksjonell Web-side, og kva fallgruver ein bør unngå.

Kurset er praktisk lagt opp, og studentane vil gjennomføre egne analysar og testar gjennom øvingsoppgåvene. Vi skal studere forskjellige kommunikasjonskanalar, frå SMS, via e-post til videokonferansar. Standardar som HTML og XML vil bli presenterte. Vidare skal vi introdusere omgrep som brytningsteknologiar, semantisk Web og virtuelle verksemder.

Fagleg overlapp

I192: 10 stp. INFO161: 10 stp

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Undervisningssemester

Vår

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Ved fullført emne INF111 skal studenten kunne:

 • gjøre rede for hvilken innflytelse IT har på samfunnet
 • analysere anvendelsesområder i den hensikt å finne gode applikasjoner for IT
 • presentere eksempler på vellykkede og mindre vellykkede IT systemer
 • evaluere Web-sider og andre datasystem ut fra brukerens behov og synspunkt
 • kjenne til viktige standarder for datakommunikasjon
 • forklare hvordan samfunnet endres etter som tradisjonelle representasjonsformer (ofte papirbaserte) erstattes med digitale

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Byggjer på INF100 (ev. INFO132)

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Vurderingsformer

3 timer skriftleg eksamen. Eksamen kan foregå digitalt (på datamaskin). Se meir informasjon på: www.uib.no/digitaleksamen. Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren. Dersom det er færre enn 20 deltakarar kan det bli munnleg eksamen.

Ingen lovlege hjelpemiddel.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev. studiekonsulenten på Instituttet.

Se også hjemmeside for kurset: http://kursinfo.himolde.no/in-kurs/inf111/