Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Informatikkprosjekt I

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeINF219
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / Engelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Uregelmessig. Avhenger av tilgongen på prosjekt.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Eit prosjektarbeid blir spesifisert, og skal gjennomførast i samråd med ein rettleiar ved instituttet. Typiske prosjektoppgåver er innan programmering, men det kan også bli gitt prosjekt innafor litteraturstudium, modellering, mm. Merk at det er avgrensa tal på oppgåver. Aktuelle prosjekt vil bli gjort kjente for studentane på Mitt UiB. Forespurnader om ledige prosjekt kan også rettast til studierettleiar ved Institutt for informatikk (studieveileder@ii.uib.no).

Læringsutbyte

Ved fullført emne INF219 skal studenten kunne
 

* delta i prosjektarbeid i informatikk, t.d. eit programmeringsprosjekt,
 * bidra til dokumentasjon av eit prosjektarbeid skriftleg i form av ein teknisk rapport,
 * gi ein munnleg presentasjon av eit prosjektarbeid studenten har deltatt på.

Krav til forkunnskapar

Minimum 60 studiepoeng i informatikk

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Skriftleg rapport og munnleg presentasjon av arbeidet.

Vurderingsformer

Den skriftlege rapporten og den munnlege presentasjonen blir gitt ein samla karakter, bestått eller ikkje bestått.

Karakterskala

Ved sensur av prosjektar vert bestått/ikkje-bestått nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftlig oppgave og muntlig presentasjon

  Trekkfrist
  01.12.2017