Hjem
Click

Utdanning

Mastergradsstudier

Algoritme-engineering

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeINF237
  • Antal semester1
  • Språk

    Engelsk

  • Ressursar

Mål og innhald

Kurset fokuserer på evna til å omsette teoretiske kunnskapar om algoritmar, datastrukturar og kompleksitet til raskt å kunne gjennomføre heile prosessen frå å analysere eit problem, vurdere føreslåtte løysingar si køyretid og å implementere ei effektiv løysing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Undervisningssemester

Vår

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Ved fullført emne INF237 skal studenten kunne:

  • gå raskt frå eit algoritmisk problem, gitt ved ein input-output spesifikasjon, via design, analyse og koding, til ein implementasjon av ei effektiv algoritme, vha. dei rette datastrukturane

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INF234

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Vurderingsformer

Beståtte obligatoriske øvingar (vurdert til bestått/ ikkje bestått).

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev. studiekonsulenten på instituttet.