Hjem

Utdanning

Masteremne

Informatikkprosjekt II

Undervisningssemester

Uregelmessig. Avtales mellom veileder og student.

Mål og innhald

Eit prosjektarbeid i informatikk blir spesifisert, og skal gjennomførast i samråd med ein rettleiar ved instituttet. Aktuelle prosjekt vil bli gjort kjente for studentane på Mitt UiB, på emnets side.

Læringsutbyte

Ved fullført emne INF319 skal studenten kunne

 * utføre eit avansert prosjektarbeid i informatikk på eiga hand,
 * vurdere og samanlikne ulike metodar og verkty for å løyse ei gitt oppgåve,
 * dokumentere arbeidet skriftleg i form av ein teknisk rapport,
 * gi ein munnleg presentasjon av arbeidet.

Krav til forkunnskapar

Minimum 60 studiepoeng i informatikk. Opptak på masterprogrammet i informatikk, eller PhD-programmet.

Tilrådde forkunnskapar

Minimum 60 studiepoeng i informatikk

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterporgram ved Institutt for informatikk, det Matematisk-naturvitenskaplige fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav. Emnet er også ope for PhD-studenter ved institutt for informatikk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Skriftleg rapport og munnleg presentasjon av arbeidet.

Vurderingsformer

Den skriftlege rapporten og den munnlege presentasjonen blir gitt ein samla karakter(bestått/ikkje bestått eller karakterskalaen A-F)

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert det nytta bestått/ikkje-bestått, eller karakterskalaen A-F

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Skriftlig oppgave og muntlig presentasjon

    Trekkfrist
    01.11.2017