Examen facultatum - Grunnkurs i informasjonsvitskap

Fakta om studiet

EmnekodeINFO100
Studiepoeng10
UndervisingssemesterHøst
Antall semester1
Undervisingsspråk
Norsk
Ressursar
TilhørerInstitutt for informasjons- og medievitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@info.uib.no

Mål og innhald

INFO100 skal gi ei grunnleggjande innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og denne teknologien sin plass i samfunnet. Emnet skal også gi ei grunnleggjande innføring i informasjonsvitskaplege problemstillingar og gi døme på informasjonsvitskapleg forsking og forskingsmetode. I samband med emnet vert det også gitt noko rettleiing i praktisk bruk av aktuelle maskin- og programvaretypar.

Emnet kan kort seiast å dekkje følgjande tre område:

1. Kritisk perspektiv på IKT og IKT-bruk, med eit historisk og eit kulturkritisk perspektiv. Vidare inngår spørsmål om personvern, etikk, sårbarheit og sikring og IKT-politikk.

2. Døme på informasjonsvitskapleg forsking, informasjonsvitskaplege problemstillingar og informasjonsvitskapleg forskingsmetode.

3. Teknisk orienterte tema, blant anna datamaskinen si oppbygging og virkemåte, operativsystem, og nettverk.

I tillegg vert det gitt avgrensa rettleiing i utvalte nytteorienterte tema knytt til IKT.

Fagleg overlapp

INFO100 gir 5 studiepoeng i reduksjon når det blir tatt saman med DIKULT100. INFO100 overlappar også med dei gamle emna INFO001 og HUIN100.

For å få ein bachelorgrad ved Det samfunnsvitskaplige fakultet må minimum 10 / maksimum 20 studiepoeng innføringsemne/exfac-emne vere avlagte (utanom ex.phil.). SV-fakultetet har følgjande innføringsemne/exfac-emne: SV100, AORG100, ECON100, GEO100, GLOB101, INFO100, MEVI100, SAMPOL100, SANT101 og SOS100. Exfac-emne frå andre fakultet/institusjonar gir fritak for dette gradskravet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, labøvingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar av kvar i 11-14 veker). Det vert forventa at studentane sjølve organiserer kollokvium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret. Dei er gyldige berre eitt semester utover det semesteret dei har blitt godkjende i.

Obligatorisk deltaking: Oppmøte på obligatoriske seminargrupper (minst 80%). Oppmøte på obligatoriske labgrupper (minst 80%).

Undervisningssemester

Haust

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

  • gjere greie for hovudtrekka i det teoretiske grunnlaget for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
  • presentere kritiske perspektiv på IKT, IKT-bruk og IKT si rolle i samfunnet.
  • demonstrere ei grunnleggjande forståing av informasjonsvitskaplege problemstillingar og forsking.
  • delta i visse praktiske IKT-prosjekt.
  • bruke utvalte IKT-løysningar
  • arbeide med vevutforming ("web design").

Krav til forkunnskapar

Ingen

Vurderingssemester

Haust/vår

Vurderingsformer

3 timar karaktersett skriftleg prøve

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærer kvart år.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitenskap