Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsemne

Formelle metodar for informasjonsvitskap

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeINFO102
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gje grunnleggjande kunnskapar om formelle omgrep og metodar nytta innanfor greiner av informasjonsvitskap. Det dannar grunnlag for studium i databasar, programmering og kunstig intelligens.

Fagleg innhald:

Elementær logikk og mengdelære, relasjonar og funksjonar. Grafar og tre.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • demonstrere teoretisk kunnskap om grunnleggjande omgrep knytt til logikk, mengdelære, relasjonar, funksjonar, grafar og tre.
 • gjere greie for til eit utval av andre relevante omgrep som byggjer på desse.
 • gjengi og forklare omgrep og resultat.
 • forklare, evaluere og vurdere uttrykk og resonnement der desse vert nytta.
 • demonstrere mestring av formelle uttrykksformer og metodar i eit spekter av samanhengar; frå konkret bruk i programmerings- og spørjespråk til abstrakt bruk gjennom formalisering av enklare fenomen.
 • demonstrere kjennskap til matematiske/formelle uttrykksformer og resonnement.
 • demonstrere grunnleggjande forståing av formalisering som metode og områda der denne vert nytta.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar forelesing og 2 timar gruppeøving i ca. 10 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.

Obligatorisk deltaking: Oppmøte på obligatoriske seminargrupper (minst 80%). 

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

Emnet overlappar 5 studiepoeng med MNF130, 5 studiepoeng mot INFO131 og 5 studiepoeng mot IV131.

Vurderingssemester

Vår/haust

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærer kvart år.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@info.uib.no