Gå til innhold
English A A A
Emne INFO102

Formelle metodar for informasjonsvitskap

Undervisningsperiode :

Studiepoeng 5
Undervisningssemester Vår
Fagleg overlapp

Emnet overlappar 5 studiepoeng med MNF130, 5 studiepoeng mot INFO131 og 5 studiepoeng mot IV131.

Timeplan Se timeplan
Litteraturliste Se litteraturliste

Mål og innhald

Emnet skal gje grunnleggjande kunnskaper om formelle omgrep og metodar nytta innanfor grener av informasjonsvitskap. Det dannar grunnlag for studier i databasar, programmering og kunstig intelligens.

Fagleg innhald:

Elementær logikk og mengdelære, relasjonar og funksjonar. Grafar og tre.

Læringsutbyte/resultat

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

  • demonstrere teoretisk kunnskap om grunnleggjande omgrep knytt til logikk, mengdelære, relasjonar, funksjonar, grafar og tre.
  • gjere greie for til eit utval av andre relevante omgrep som byggjer på desse.
  • gjengi og forklare omgrep og resultat.
  • forklare, evaluere og vurdere uttrykk og resonnement der desse vert nytta.
  • demonstrere mestring av formelle uttrykksformer og metodar i eit spekter av samanhengar; frå konkret bruk i programmerings- og spørjespråk til abstrakt bruk gjennom formalisering av enklare fenomen.
  • demonstrere kjennskap til matematiske/formelle uttrykksformer og resonnement.
  • demonstrere grunnleggjande forståing av formalisering som metode og områda der denne vert nytta.

Undervisningssemester

Vår

Eksamenssemester

Vår/haust

Undervisningsspråk

Norsk

Studienivå

Bachelor

Fagleg overlapp

Emnet overlappar 5 studiepoeng med MNF130, 5 studiepoeng mot INFO131 og 5 studiepoeng mot IV131.

Undervisning og omfang

Førelesingar, labøvingar og gruppeøvingar (normalt 4 timar forelesing, 2 timar datalab og 2 timar gruppeøving i ca. 10 veker). Det blir forventa at studentane sjølve organiserer kollokvium.

Obligatoriske arbeidskrav

To beståtte innleveringsoppgåver.

Obligatoriske oppgåver må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret. Dei er gyldige berre eitt semester utover det semesteret dei har blitt godkjende.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærer kvart år.

Kontaktinformasjon

studieveileder@info.uib.no