Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsemne

Informasjonssystem

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gi det teoretiske grunnlaget for deltaking i arbeid med informasjonssystem, enten det gjeld administrering, utgreiing- eller vurderingsarbeid eller planlegging og gjennomføring av prosjekt.

Emnet presenterer ulike typar informasjonssystem på individuelt, gruppe og organisatorisk nivå og diskuterer korleis dei på ulike måtar støttar moderne verksemder. Sentrale forhold knytt til administrering, utvikling, anskaffing, innføring, drift og vidareutvikling av informasjonssystem blir presentert og drøfta, saman med forhold knytt til tryggleik, personvern og etikk. Eit praktisk prosjekt blir gjennomført som ein obligatorisk emneoppgåve.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • greie ut om føremål med og arkitekturar for informasjonssystem.
 • diskutere informasjonssystem frå eit strategisk, brukar- og prosessperspektiv.
 • demonstrere ei grunnleggjande forståing av rolla til informasjonssystem i organisasjonar og samfunn.
 • gjere greie for tryggleik, personvern og etikk i knytt til informasjonssystem.
 • gjere greie for utvikling av informasjonssystem.
 • forklare forskjellar mellom ulike måtar å utvikle informasjonssystem på.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INFO100 eller tilsvarande

Krav til studierett

Ope

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesingar, karaktersett(e) oppgåve(r) og frivillige øvingar (normalt 2-4 timar forelesing og 2 timar øvingar per veke i ca. 10 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking: Obligatorisk oppmøte på seminargrupper (minst 80%).

Vurderingsformer

3 timar skriftleg prøve (60%).

Mappevurdering (40%).

 • Individuell(e) og/eller gruppeoppgåve(r)

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

Full poengreduksjon mot INFO211

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærer kvart år.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@info.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftlig prøve og mappevurdering (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  11.09.2017
  • Eksamensdel: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   03.10.2017, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen