Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsemne

Sosial nettverksteori

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeINFO207
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust, kvart oddetalsår. I partallsår benyttes kode INF207.

Mål og innhald

Emnet gir eit oversyn over korleis teoretiske rammeverk frå ulike fagområde kan nyttast til å modellere og analysere komplekse sosiale nettverk. Sosial nettverksteori hjelper oss å forstå strukturen i ulike sosiale nettverk, korleis dei utviklar seg, korleis kommunikasjon i sosiale nettverk går føre seg, og korleis nettverk dannar grunnlag for samhandling. Nettverksomgrepet er sentralt i mange fag, blant anna økonomi, sosiologi, informatikk, informasjonsvitskap og matematikk. Ei tverrfagleg tilnærming til sosiale nettverk gir moglegheit for å analysere fellestrekk ved tilsynelatande ulike fenomen, frå korleis informasjon, meiningar og oppførsel spreiar seg i elektroniske sosiale nettverk til korleis epidemiar og finansielle kriser utviklar seg til korleis søkjemaskinar nyttar lenkene mellom websider for rangering av sider i et websøk. Dei store datamengdene i applikasjonane i dag gjer at effektive algoritmar må nyttast.

Emnet vert undervist i samarbeid mellom Institutt for informasjons- og medievitskap og Institutt for informatikk.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne

 • demonstrere teoretisk kunnskap om teoretiske modellar, omgrep og resultat relatert til modellering og analyse av sosiale nettverk, utvikla i fleire fagdisiplinar.
 • gjengi og forklare dei viktigaste matematiske modellane for sosiale nettverk og sosial interaksjon, samt relaterte omgrep.
 • gjengi og forklare de viktigaste vitskapelege resultata relaterte til slike modellar.
 • nytte ulike teoretiske verktøy for å analysere sosiale nettverk.
 • velje ein passande matematiske modell for å lage ein abstraksjon av eit gitt type fenomen i eit gitt sosialt nettverk, og kunne nytte omgrep og teknikkar for å analysere slike modellar.
 • demonstrere ei grunnleggjande forståing av relaterte matematiske modellar og omgrep frå fleire ulike fagdisiplinar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INFO102 eller MNF130 eller tilsvarande

Krav til studierett

Ope

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar 2 timar per veke i 12-16 veker. Gruppeøvingar 2 timar per veke i 12-16 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

5 obligatoriske oppgåver må løysast og godkjennast.

Obligatoriske oppgåver må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret. Dei er gyldige berre eitt semester utover det semesteret dei har blitt godkjende.

Vurderingsformer

Skriftleg fire timar. Ingen hjelpemiddel tillatne

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust (oddetalsår) og vår (partalsår)

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvar tredje gong emnet vert heldt, av faglærar kvar gong.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@info.uib.no