Logikkprogrammering

Fakta om studiet

EmnekodeINFO232
Studiepoeng5
UndervisingssemesterHøst
Antall semester1
Undervisingsspråk
Norsk
Ressursar
TilhørerInstitutt for informasjons- og medievitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@info.uib.no

Mål og innhald

Studentane skal meistre eit av dei dominerande programmeringsspråka innanfor kunstig intelligens og meistre enkle metodar på dette feltet.

Introduksjon til logikkprogrammering med Prolog. Deklarativ og prosedyreorientert forståing av program. Søk og tilbakesporing, datastrukturar, grunnleggjande I/O. Innføring i problemløysing ved hjelp av søkjeteknikkar.

Fagleg overlapp

Fullt overlapp mot INFO281

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og gruppeøvingar på datalab, kvar normalt 2 timar per veke i ca. 10 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret. Dei er gyldige berre eitt semester utover det semesteret dei har blitt godkjende i.

Obligatorisk deltaking: Oppmøte på obligatoriske labgrupper (minst 80%).

Undervisningssemester

Haust

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Krav til studierett

Ope

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne

  • greie ut om korleis program vert utforma i eit logikkprogrammeringsspråk.
  • gjere greie for korleis logikk-program vert eksekvert.
  • gjere greie for korleis ein representerer data i logikk-program.
  • demonstrere korleis ein bruker søkjestrategiar til problemløysing i logikk-program.
  • utvikle enkle applikasjonar i eit logikkprogrammeringsspråk.
  • løyse søkjeproblem i eit logikkprogrammeringsspråk.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INFO102 eller tilsvarande. Programmeringskompetanse.

Vurderingssemester

Haust/vår

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærer kvart år.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap