Hjem
Click

Utdanning

Masteremne

Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitskap

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeINFO300
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Ein kan ikkje ta mastergraden eller mastergradsemne i informasjonsvitskap som eit deltidsstudium.

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Målet med kurset er å få studentane tidleg i gong med arbeidet med masteroppgåva gjennom å gi praktisk og handverksmessig kunnskap om korleis ein gjennomfører eit masteroppgåveprosjekt frå idé til eit tilnærma fyrsteutkast. Gjennom utarbeiding av ei omfattande prosjektskisse (ca. 8000 ord) skal dei få auka innsikt i akademisk skriving, litteratursøking og forskingsdesign meir allment, med særskild vekt på val av relevant teori og metode og ei fornuftig avgrensing av prosjektet. Prosjektskissa dannar grunnlaget for masteroppgåva.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Kandidaten

 • kjenner krava til ei prosjektskisse for eit masterarbeid i informasjonsvitskap, så vel som dei vitskaplege krava til og arbeidsomfanget til ei masteroppgåve
 • har oversyn over breidda av metodiske tilnærmingar i faget
 • har grunnleggjande kjennskap til relevant forsking/teori innan sitt valde fagfelt og metodane som er tenkt nytta

Ferdigheitar:

Kandidaten

 • kan drøfte moglege etiske problemstillingar og relatert lovverk/søknadsprosedyrar
 • kan formulere klare problemstillingar, trekkje inn relevant forsking på det aktuelle feltet og utforme metodisk veleigna forskingsopplegg for si masteroppgåve
 • kan utforma ei skisse til prosjekt som kan danne eit godt utgangspunkt for det vidare arbeidet med masteroppgåva, og gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt på masternivå i informasjonsvitskap
 • kan gje fagfellevurdering av prosjektidear på masternivå i informasjonsvitskap

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan nytte tenestene og litteratursøkemogligheitene via UB
 • kan vurdere andre sitt forskingsopplegg kritisk og gje konstruktive tilbakemeldingar på desse
 • har oversyn over dei sentrale forskingsmiljøa innan informasjonsvitskap

Krav til studierett

Emnet er reservert studentar på masterprogrammet i informasjonsvitskap.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesning og seminar. Individuell og plenumsbasert rettleiing.

Ca. 2-4 timar undervisning per veke i ca. 12-14 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Etter fire veker skal studentane levere eit kortare framlegg til prosjektskildring på 3-4 sider. Etter åtte veker skal dei levere eit fyrsteutkast på 700-1000 ord. Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i eitt semester utover undervisningssemesteret.

Det er obligatorisk oppmøte.

Vurderingsformer

Prosjektskildring på ca. 8000 ord.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Fagleg overlapp

Full overlapp mot INFOMEVI300 og MEVI300

Vurderingssemester

Haust og vår

Emneevaluering

Opplegget og undervisninga vert evaluert i slutten av semesteret

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet v/ Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studieveileder@info.uib.no

Studieveileder@info.uib.no

Tlf 55 58 91 00 / 55 59 41 17