Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsemne

Examen facultatum - Introduksjon til film-/tv, journalistikk og nye medier

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet skal introdusere studentane for teori om, og praktisk arbeid med, tradisjonelle og nye medier. Gi studentane grunnleggjande analytiske ferdigheiter. Styrkje studentane sin tekniske og praktiske kompetanse i medieproduksjon.

Emnet gir ei innføring i teoretiske perspektiv og praktisk arbeid med film, tv, nyhende- produksjon og nye medier, både reint teknisk, men òg kreativt, analytisk og kritisk. Dette inkluderer ei grunnleggjande innføring og oppøving i bruk av teknisk utstyr og programvare.

Læringsutbyte

Etter avslutta emne kan kandidaten

 • bruka filmkamera, stillskamera, mikrofon, og relevant programvare, som til dømes Final Cut Pro, Photoshop, InDesign, Illustrator, Wordpress på grunnleggande nivå
 • gjennomføra ein praktisk produksjon på grunnleggande nivå innan lokaljournalistikk i skrift og foto
 • gjennomføra ein praktisk produksjon på grunnleggande nivå innan fjernsynsreportasje i gruppe, med vekt på kameraføring, grafikk og lyddesign
 • gjennomføra ein praktisk produksjon på grunnleggande nivå innan webdesign i gruppe, med vekt på informasjon om eit kulturprodukt
 • anvenda kritiske, teoretiske innsikter om journalistikk, fjernsynsproduksjon og webdesign på sine eigne produksjonar

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er reservert studentar ved bachelorprogramma i journalistikk, nye medier og film- og tv-produksjon.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

10-15 førelesingar, 3 vekers teknisk opplæring og 3 vekers internpraksis. Teknisk opplæring og internpraksis skjer gjennom heildagsundervisning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på førelesningar, teknisk opplæring og internpraksis.

 • 2-3 individuelle journalistiske arbeid, faglærer presiserer antall ved kursets start
 • en videoproduksjon produsert i gruppe
 • en webside/blogg (kan være produsert individuelt eller i gruppe)

Nye studenter til bachelorprogrammene i film- og tv-produksjon, journalistikk og nye medier har obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet for INFOMEVI106.

Fravær uten gyldig grunn medfører tap av studierett.

Vurderingsformer

Eit individuelt refleksjonsnotat. Dei obligatoriske oppgåvene må vere godkjende for å kunne få levere refleksjonsnotat.

Karakterskala

Karaktersett med bestått/ikkje bestått.

Fagleg overlapp

Fullt overlapp mot de nedlagte emnene MEVI107 og MEVI106

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentane kvart 3.år, av faglærer kvart år

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@media.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Refleksjonsnotat

  Oppgave utleveres
  22.02.2017, 14:00
  Innleveringsfrist
  27.02.2017, 14:00
  Trekkfrist
  13.02.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen