Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Journalistisk mobilapplikasjon

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeINFOMEVI173
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Målet er å gje studentane ferdigheiter i å laga ein kontekstsensitiv journalistisk applikasjon for mobiltelefon eller lesebrett. Tradisjonelle krav til god journalistikk skal ivaretakast samstundes som ei original og innovativ teknisk løysing vert laga.

Kurset er eksperimentelt innretta. Studentane skal utvikla ein fungerande prototype der mobilens portabilitet vert brukt til eit journalistisk føremål. Innhaldet skal ta form av tekst, foto, lyd og/eller video. Grensesnittet skal ta i bruk geolokasjon, dynamiske kart, og informasjon frå akselerometer, kompass, og andre sensorar.

Utviklingsarbeidet skal ta utgangspunkt i arkiv eller databasar med ferdigprodusert journalistisk innhald frå ein profesjonell medieprodusent i Bergen. Instituttet er ansvarleg for å gjera avtalar og skaffa slikt materiale.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

  • designa ein grafisk profil og interaksjondesign for mobile einingar
  • nytta tekst, foto, lyd og video journalistisk på mobile einingar
  • nytta geo-lokasjon til å laga kartvisningar av journalistiske saker
  • samarbeida om planlegging og utvikling i grupper

Tilrådde forkunnskapar

INFOMEVI106 Introduksjon til film-/tv, journalistikk og nye medier

INFOMEVI171 Nye medier: produksjon og analyse

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar ved bachelorprogrammet i nye medier.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i form av plenumssamlingar, teknisk opplæring og utviklingsarbeid under rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på plenumssamlingar og tekniske kurs, og deltaking i praktiske produksjonar.

Vurderingsformer

Mappe som inneheld eit gruppebasert journalistisk mediedesign for mobiltelefonar (50 %

av karakteren) og eit individuelt journalistisk bidrag til mediedesignet (også 50 %).

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

Emnet har full overlapp med MEVI153 Reportasje og dokumentar

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentane kvart 3.år, av faglærar kvart år.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@media.uib.no