Hjem

Utdanning

Masteremne

Italiensk tekststudium og litteraturteori

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

ITAL302 skal gje utvida kunnskapar om italiensk litteratur og øve opp ei kritisk og sjølvstendig forståing av problemstillingar som er knytte til studiet av litteratur. Emnet skal òg gje innsikt i nokre sentrale litteraturvitskaplege teoriar.

Emnet inneheld to komponentar: ein teoretisk og metodisk del og ein skjønlitterær del. Hovudføremålet med emnet er å presentera nokre sentrale teoriar og metodar som har relevans for italiensk litteraturvitskap. Dessutan skal det gje ein breiare kjennskap til italiensk litteratur gjennom fordjuping i utvalde litterære verk. På denne måten skal emnet gje masterkandidatane eit betre grunnlag for å velja emne og teoretisk ramme for masteroppgåva.

Læringsutbyte

Ved fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

- har kunnskap om nokre grunnleggjande teoriar innanfor moderne litteraturvitskap

- har kunnskap om metodar som er relevante for litteraturvitskaplege problemstillingar

- har spesialkunnskapar om einskilte skjønnlitterære verk, emne eller sjangrar og kjennskap til den kulturhistoriske samanhengen dei står i

Dugleikar

Studenten

- kan arbeida sjølvstendig med problemløysing på grunnlag av faglege kunnskapar

- kan drøfta den relevansen dei teoriar og metodar ein har skaffa seg innsikt i, har i høve til ei konkret problemstilling

- kan bruka på sjølvstendig måte dei teoretiske reiskapane ein har skaffa seg i tekstanalyse

Generell kompetanse

Studenten

- er i stand til å halda fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering på ein sjølvstendig måte

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med spesialisering i italiensk.

Tilrådde forkunnskapar

Italiensk 100- og 200-nivå eller tilsvarande.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i italiensk ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Seminar, førelesingar, skriveverkstad og rettleiing.
Om lag 4 timar i veka i 12 veker 

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studentalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

I løpet av semesteret skal studenten halde eit munnleg innlegg på om lag 15 minutt knytt til pensum. Innlegget vurderast til godkjent/ikkje godkjent. Semesteroppgåva er rettleidd, og studentane må delta på eit obligatorisk rettleiingsmøte med faglærar for å ha høve til å levere oppgåva. Temaet for det munnlege innlegget og semesteroppgåve kan ikkje vere det same.

Innlegget må vere bestått og rettleiinga gjennomført i same semester for å gå opp til vurdering i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav er berre gyldige i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Eksamen er todelt:

1. Ei rettleidd semesteroppgåve, som skal leverast inn innan 15. november (eller første virkedag etter denne datoen), på om lag 4000 ord skriven på italiensk.

2. Ein munnleg eksamen der problemkrinsen for samtalen kan hentast frå heile pensumet i emnet.

Semesteroppgåva tel 40 prosent og den munnlege eksamen tel 60 prosent av den samla karakteren i emnet.

Kandidatar som får karakteren F på semesteroppgåva, får ikkje gå opp til munnleg eksamen. Kandidatar som får F på den munnlege eksamen, får F som samla karakter for emnet. Begge eksamensdelane må vere greidde i same semester.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Litteraturliste

Litteraturvitskapleg teori og metode:
om lag 200 sider.
I tillegg kjem 5 skjønnlitterære verk.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  01.11.2017
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   15.11.2017, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen