Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsemne

Arve- og familierett

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen

Mål og innhald

Familieretten behandler rettsregler som gjelder mellom personer som har eller har hatt en familierelasjon. I kurset arbeider vi med sentrale rettsregler om ekteskapet, særlig hvilke økonomiske rettsvirkninger som følger av at et ekteskap er inngått, og av at det oppløses ved skilsmisse. Videre arbeider vi med samboeres formue- og gjeldsforhold, særlig oppgjøret av formuer ved samlivsbrudd. Rettsforhold mellom foreldre og barn faller derimot utenfor kursets ramme.

Arveretten behandler hva som skal skje med en persons eiendeler og forpliktelser når han eller hun dør. I kurset står familiemedlemmers rettigheter sentralt, særlig en gjenlevende ektefelles eller samboers rett til arv og uskifte, men også slektningers og særlig livsarvingers arverettigheter. Vi arbeider også med arvelaters rett til å treffe bestemmelser ved testament om hva som skal skje med formuen etter hans eller hennes død, særlig hvordan det skal gjøres, og hvilke grenser som gjelder for retten.

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten forstår innholdet av grunnleggende begreper og kan ved bruk av vanlig juridisk metode utlede og anvende grunnleggende regler i familie- og arveretten, særlig om:

 • formuesforholdet mellom ektefeller og samboere
 • det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse og mellom samboere ved samlivsbrudd
 • rett til arv etter loven
 • rett til arv etter testament, særlig de alminnelige formkrav og ugyldighetsregler
 • uskifte

 Ferdigheter:

Studenten kan

 • finne frem til, identifisere, systematisere og formulere familie- og arverettslige argumenter så vel skriftlig som muntlig
 • foreta en selvstendig analyse av ulike familie- og arverettslige problemstillinger på en grundig,helhetlig, kritisk og balansert måte, herunder drøfte, argumentere og ta selvstendig stilling
 • drøfte enkelte familie- og arverettslige spørsmål i et rettspolitisk perspektiv
 • arbeide i gruppe med andre som en deltaker som bidrar aktivt til en akademisk diskusjon av praktiske familie- og arverettslige problemstillinger, herunder kommentere og evaluere andre studenters juridiske analyser, og selv motta og gjøre bruk av slike kommentarer

 Generell kompetanse:

 • tilegne seg nye kunnskaper av rettslig karakter, både selvstendig og i gruppesamarbeid 
 • drøfte juridiske spørsmål som må avgjøres på bakgrunn av både lovfestede som ulovfestede rettskilder, og har en metodisk forståelse for særlige argumentasjonsmåter som ulike rettskilder forutsetter
 • formidle juridiske analyser og konklusjoner, både skriftlig og muntlig
 • presentere og argumentere for egne juridiske vurderinger og konklusjoner

Krav til studierett

MAJUR

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og grupper

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1. Gruppemøter, oppgaveskriving og kommentering er obligatorisk. Utregningen av deltakelsen blir gjort som fastsatt i "Retningslinjer for utregning av obligatorisk deltakelse."

2. For alle skriftlige arbeider som skal telle med i i obligatoriske arbeidskrav, gjelder at hele oppgaven skal svares på, og må fylle de kvalitative og kvantitative minstekravene som er fastsatt i "Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap."

Ordgrensen for arbeidsgruppeoppgaver er 1000 ord. Grensen er absolutt.

3. I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme og ordgrense angis i kurset. Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet.

4. Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.

5. Kursgodkjenning blir ikke foreldet. 

Vurderingsformer

Etter kurset avlegges 4 timers digital skoleeksamen. Informasjon om digital eksamen finnes her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#.

Eksamensspråk

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Tillatte hjelpemidler til eksamen

- Se § 3-5 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen: http://www.uib.no/jur/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-juridiske-fakultet/utfyllende-regler-for-studier-ved-det-juridiske-fakultet-universitetet-i-bergen

Særregler om ordbøker

 • Man kan iht. studiereglementet ha med seg én rettskrivingsordliste eller ordbok. Merk at ordbøker som for eksempel inneholder både norsk-engelsk og engelsk-norsk regnes som én ordbok.
 • Ordbøker som er til/fra de to samme språkene, for eksempel norsk-engelsk/engelsk-norsk, i to fysiske bind regnes også som én ordbok. Disse kan ha forskjellig utgiver og/eller være ulike utgaver.
 • Ordbok som nevnt ovenfor kan ikke kombineres med andre typer ordbøker. Kombinasjoner som utgjør mer enn to fysiske bind er ikke tillatt.

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen A til E for bestått og F for ikke bestått

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig: professor Thomas Eeg

Administrativt ansvarlig: 1.studiear@jurfa.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  16.06.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  02.06.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Dragefjellet skole, Lesesal 102, Lesesal 103, Lesesal 104, Lesesal 107, Lesesal 202, Lesesal 203, Lesesal 204, Lesesal 302, Lesesal 303, Lesesal 304, Lesesal 402, Lesesal 407, Lesesal 408
  • Stein Rokkans hus, Seminarrom 1205
  • Allégaten 66, Pc-stue
 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  09.08.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  31.07.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen