Hjem

Utdanning

Masteremne

Strafferett

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeJUS241
 • Talet på semester1
 • SpråkHoveddelen av litteratur og undervisning vil være på norsk. Større eller mindre innslag av andre skandinaviske språk og/eller engelsk må påregnes.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

MA-nivå

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen 

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte:

Studenten skal ha kunnskap om

 • strafferettens begrunnelser
 • hovedtrekkene ved forholdet mellom strafferetten og statsforfatningsrett og folkerett, herunder menneskerettigheter
 • de alminnelige vilkårene for straffansvar, slik som
  • krav om en kriminalisert gjerning, inkludert krav til forsett eller uaktsomhet, reguleringen av medvirkning og forsøk og straffelovgivningens geografiske rekkevidde
  • rettferdiggjøringsgrunner, særlig nødverge og nødrett,
  • unnskyldningsgrunner, særlig utilregnelighet og rettsvillfarelse
  • Andre grenser for straffansvaret, særlig prinsippene for hva som utgjør én eller flere forbrytelser
 • tolkning og anvendelse av straffebud, med særlig vekt på reglene i straffeloven om:
  • Tortur (§§ 174-175)
  • Narkotikaovertredelser (§§ 231-232)
  • Voldslovbrudd mv. (§§ 271-282)
  • Vinningslovbrudd og lignende krenkelser av eiendomsretten (§§ 321-346)
  • Bedrageri (§§ 371-374)

· hovedtrekkene i reaksjonssystemet, reglene om idømmelse av den enkelte reaksjon og valget mellom reaksjonene samt utmåling av straff

Studenten skal ha ferdigheter til å kunne

 • finne frem til relevante rettskilder ved tolkningen av strafferegler
 • analysere, drøfte og ta standpunkt til strafferettslige spørsmål
 • forklare straffelovgivningens oppbygning og særtrekkene ved strafferettslig metode
 • forklare strafferettens plass i rettssystemet, særlig sammenhengen mellom strafferett og straffeprosess
 • forklare forskjellige teorier om strafferettens begrunnelser

Studenten skal også ha utviklet generell kompetanse til å

 • drøfte og argumentere på en måte som fremhever og tar stilling til moralske og rettspolitiske utfordringer ved bruk av offentlig tvang og sanksjoner
 • forstå ulike former for samspill mellom generelle og spesielle regler og mellom vanlig lovgivning, konstitusjonelle og menneskerettslige normer

Krav til forkunnskapar

Det kreves at alle emnene i tidligere studieår er bestått, se «Rekkefølgje for emne i studiet» i Studieplan for integrert masterprogram i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen. Se likevel § 2-5 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Krav til studierett

MAJUR eller MAJUR-2

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer og selvstudium.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesinger, seminarer og selvstudium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ikke noe obligatorisk oppmøte på 4.studieår.

I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme og ordgrense angis i kurset. For alle skriftlige arbeid som skal regnes med i obligatoriske arbeidskrav, gjelder at hele oppgaven skal svares på, og må fylle de kvalitative og kvantitative minstekrav som er fastsett i "Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap."

 • Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet.
 • Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.
 • Kursgodkjenning foreldes ikke

Vurderingsformer

Obligatoriske undervisningsaktiviteter er vilkår for å gå opp til eksamen, og inngår følgelig i sertifiseringsgrunnlaget.

Etter kurset avlegges 6 timers digital skoleeksamen. Informasjon om digital eksamen finner du her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#.

Eksamensspråk

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Hjelpemiddel til eksamen

Tillatte hjelpemidler til eksamen

- Se § 3-5 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen: http://www.uib.no/jur/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-juridiske-fakultet/utfyllende-regler-for-studier-ved-det-juridiske-fakultet-universitetet-i-bergen
Tillatte hjelpemidler utover nevnte § 3-5

 • Politiinstruksen
 • Påtaleinstruksen
 • Særtrykk av straffeloven av 1902
 • Særtrykk av straffeloven av 2005
 • Særtrykk av straffeprosessloven 1981
 • Særtrykk av domstolloven 1915
 • Særtrykk av tvisteloven 2005  


Særregler om ordbøker

* Man kan iht. studiereglementet ha med seg én rettskrivingsordliste eller ordbok. Merk at ordbøker som for eksempel inneholder både norsk-engelsk og engelsk-norsk regnes som én ordbok.

* Ordbøker som er til/fra de to samme språkene - for eksempel norsk-engelsk/engelsk-norsk - i to fysiske bind regnes også som én ordbok. Disse kan ha forskjellig utgiver og/eller være ulike utgaver.

* Ordbok som nevnt ovenfor kan ikke kombineres med andre typer ordbøker. Kombinasjoner som utgjør mer enn to fysiske bind er ikke tillatt.

Karakterskala

A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet. 

Programansvarleg

Studieutvalget har programansvaret for fakultetets studietilbud.

Emneansvarleg

Professor Erling Johannes Husabø og Professor Jørn Jacobsen.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.11.2017, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  27.10.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted