Hjem
Click

Utdanning

Masteremne

Strafferett

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeJUS241
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen 

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte:

Studenten skal ha kunnskap om

 • strafferettens begrunnelser
 • hovedtrekkene ved forholdet mellom strafferetten og statsforfatningsrett og folkerett, herunder menneskerettigheter
 • de alminnelige vilkårene for straffansvar, slik som
  • krav om en kriminalisert gjerning, inkludert krav til forsett eller uaktsomhet, reguleringen av medvirkning og forsøk og straffelovgivningens geografiske rekkevidde
  • rettferdiggjøringsgrunner, særlig nødverge og nødrett,
  • unnskyldningsgrunner, særlig utilregnelighet og rettsvillfarelse
  • Andre grenser for straffansvaret, særlig prinsippene for hva som utgjør én eller flere forbrytelser
 • tolkning og anvendelse av straffebud, med særlig vekt på reglene i straffeloven om:
  • Tortur (§§ 174-175)
  • Narkotikaovertredelser (§§ 231-232)
  • Voldslovbrudd mv. (§§ 271-282)
  • Vinningslovbrudd og lignende krenkelser av eiendomsretten (§§ 321-346)
  • Bedrageri (§§ 371-374)

· hovedtrekkene i reaksjonssystemet, reglene om idømmelse av den enkelte reaksjon og valget mellom reaksjonene samt utmåling av straff

Studenten skal ha ferdigheter til å kunne

 • finne frem til relevante rettskilder ved tolkningen av strafferegler
 • analysere, drøfte og ta standpunkt til strafferettslige spørsmål
 • forklare straffelovgivningens oppbygning og særtrekkene ved strafferettslig metode
 • forklare strafferettens plass i rettssystemet, særlig sammenhengen mellom strafferett og straffeprosess
 • forklare forskjellige teorier om strafferettens begrunnelser

Studenten skal også ha utviklet generell kompetanse til å

 • drøfte og argumentere på en måte som fremhever og tar stilling til moralske og rettspolitiske utfordringer ved bruk av offentlig tvang og sanksjoner
 • forstå ulike former for samspill mellom generelle og spesielle regler og mellom vanlig lovgivning, konstitusjonelle og menneskerettslige normer

Krav til studierett

MAJUR

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesinger og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ikke noe obligatorisk oppmøte på 4.studieår.

I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme og ordgrense angis i kurset. For alle skriftlige arbeid som skal regnes med i obligatoriske arbeidskrav, gjelder at hele oppgaven skal svares på, og må fylle de kvalitative og kvantitative minstekrav som er fastsett i "Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap."

 • Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet.
 • Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.
 • Kursgodkjenning foreldes ikke

Vurderingsformer

Etter kurset avlegges 6 timers digital skoleeksamen. Informasjon om digital eksamen finner du her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#.

Eksamensspråk

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Tillatte hjelpemidler til eksamen

- Se § 3-5 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen: http://www.uib.no/jur/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-juridiske-fakultet/utfyllende-regler-for-studier-ved-det-juridiske-fakultet-universitetet-i-bergen

Tillatte hjelpemidler utover nevnte § 3-5

 • Politiinstruksen
 • Påtaleinstruksen
 • Særtrykk av straffeloven av 1902
 • Særtrykk av straffeloven av 2005
 • Særtrykk av straffeprosessloven 1981
 • Særtrykk av domstolloven 1915
 • Særtrykk av tvisteloven 2005  

Særregler om ordbøker

 • Man kan iht. studiereglementet ha med seg én rettskrivingsordliste eller ordbok. Merk at ordbøker som for eksempel inneholder både norsk-engelsk og engelsk-norsk regnes som én ordbok.
 • Ordbøker som er til/fra de to samme språkene - for eksempel norsk-engelsk/engelsk-norsk - i to fysiske bind regnes også som én ordbok. Disse kan ha forskjellig utgiver og/eller være ulike utgaver.
 • Ordbok som nevnt ovenfor kan ikke kombineres med andre typer ordbøker. Kombinasjoner som utgjør mer enn to fysiske bind er ikke tillatt.

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen A til E for bestått og F for ikke bestått

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet. 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig: professor Erling Johannes Husabø og professor Jørn Jacobsen

Administrativt ansvarlig: 4.studiear@jurfa.uib.no