Hjem
Click

Utdanning

Mastergradsstudier

Strafferett

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeJUS241
 • Antal semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesinger og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ikke noe obligatorisk oppmøte på 4.studieår.

I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn. Tidsramme og ordgrense angis i kurset. For alle skriftlige arbeid som skal regnes med i obligatoriske arbeidskrav, gjelder at hele oppgaven skal svares på, og må fylle de kvalitative og kvantitative minstekrav som er fastsett i "Krav til skriftlige arbeider på masterstudiet i rettsvitenskap."

 • Besvarelsen må være godkjent før studenten kan avlegge avsluttende eksamen i emnet.
 • Underkjente elementer i de obligatoriske arbeidskravene kan ikke gjentas før ved neste kurs.
 • Kursgodkjenning foreldes ikke

Undervisningssemester

Høst

Krav til studierett

MAJUR

Undervisningsstad

Det juridiske fakultet, Bergen 

Læringsutbyte

Etter at kurset er gjennomført forventes studenten å ha følgende læringsutbytte:

 

Studenten skal ha kunnskap om

 • de alminnelige vilkårene for straffbarhet, slik som
  • krav om en kriminalisert gjerning, inkludert krav til forsett og uaktsomhet,
  • straffrihetsgrunner som nødverge, nødrett og samtykke,
  • kravene til tilregnelighet
  • reglene om ansvar for medvirkning, forsøk og sammenstøt av forbrytelser
 • hovedtrekkene i reaksjonssystemet, reglene om idømmelse av den enkelte reaksjon og valget mellom reaksjonene samt utmåling av straff
 • hovedtrekkene ved forholdet mellom strafferetten og statsforfatningsrett og folkerett, herunder menneskerettigheter, samt begrunnelsen for straff og ulike straffeteorier
 • tolkning og anvendelse av straffebud, med særlig vekt på straffelovens regler om:
  • legemskrenkelser, tortur og drap (§§ 117a og 228-239)
  • tyveri, naskeri og ran(§§ 257, 258 267 og 391a)
  • underslag (§§ 255, 256 og 264), bedrageri (ikke forsikringsbedrageri) (§§ 270, 271 og 271a) og heleri (§ 317)
  • narkotikaforbrytelser (§ 162)

 

Studenten skal ha ferdigheter til å kunne

 • analysere, drøfte og ta standpunkt til strafferettslige spørsmål
 • forklare straffelovgivningens oppbygning og særtrekkene ved strafferettslig metode
 • forklare strafferettens plass i rettssystemet, særlig sammenhengen mellom strafferett og straffeprosess
 • forklare forskjellige teorier om strafferettens begrunnelser

 

 

Studenten skal også ha utviklet generell kompetanse til å

 • drøfte og argumentere på en måte som fremhever og tar stilling til moralske og rettspolitiske utfordringer ved bruk av offentlig tvang og sanksjoner
 • forstå ulike former for samspill mellom generelle og spesielle regler og mellom vanlig lovgivning, konstitusjonelle og menneskerettslige normer

Vurderingsformer

Etter kurset avlegges 6 timers digital skoleeksamen. Informasjon om digital eksamen finner du her: http://www.uib.no/utdanning/86719/digital-eksamen#.

Eksamensspråk

Oppgaven: Norsk

Besvarelsen: Norsk/skandinavisk/engelsk

Tillatte hjelpemidler til eksamen

- Se § 3-5 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen: http://www.uib.no/jur/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-juridiske-fakultet/utfyllende-regler-for-studier-ved-det-juridiske-fakultet-universitetet-i-bergen

Tillatte hjelpemidler utover nevnte § 3-5

 • Politiinstruksen
 • Påtaleinstruksen
 • Særtrykk av straffeloven av 1902
 • Særtrykk av straffeloven av 2005
 • Særtrykk av straffeprosessloven 1981
 • Særtrykk av domstolloven 1915
 • Særtrykk av tvisteloven 2005  

Særregler om ordbøker

 • Man kan iht. studiereglementet ha med seg én rettskrivingsordliste eller ordbok. Merk at ordbøker som for eksempel inneholder både norsk-engelsk og engelsk-norsk regnes som én ordbok.
 • Ordbøker som er til/fra de to samme språkene - for eksempel norsk-engelsk/engelsk-norsk - i to fysiske bind regnes også som én ordbok. Disse kan ha forskjellig utgiver og/eller være ulike utgaver.
 • Ordbok som nevnt ovenfor kan ikke kombineres med andre typer ordbøker. Kombinasjoner som utgjør mer enn to fysiske bind er ikke tillatt.

Karakterskala

Ved sensur av emnet benyttes karakterskalaen A til E for bestått og F for ikke bestått

Emneevaluering

I henhold til retningslinjer for evaluering av emner ved Det juridiske fakultet. 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig: professor Erling Johannes Husabø og professor Jørn Jacobsen

Administrativt ansvarlig: 4.studiear@jurfa.uib.no