Hjem
Click

Utdanning

Masteremne

Kulturvitskapens kulturhistorie

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKUVI303
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet er ei systematisk innføring i faghistorie der fokus vert retta mot etnologi, folkloristikk og nærliggande fagområde. Det vil bli lagt vekt på arbeid med originaltekstar som syner ulike interessefelt, perspektiv og teoriar som har prega kulturvitskapen. Arbeidet med originallitteraturen vil òg bli relatert til aktuelle problemstillingar i kulturvitskapen i dag.

Læringsutbyte

Kunnskapar: Ved fullført emne skal studenten ha innsikt i fagets historie og eigenart der folkloristikk, etnologi, og kulturformidling er viktige kunnskapsfelt.

Ferdigheiter: Studenten kan reflektere over teoriar, metodar og tolkingar i lys av fagspesifikke tema og perspektiv. Studenten kan og nytta ulike sjangrar som er aktuelle for kulturvitskapleg formidling.

Generell kompetanse: Studenten har oversyn og forståing over eige fagområde i eit historisk perspektiv og kan sjå aktuelle problemområde i eit kulturvitskapleg fagperspektiv.

Krav til forkunnskapar

Ingen utover krav til opptak på masterprogrammet i kulturvitskap.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er opent for studentar som er tekne opp på masterprogrammet i kulturvitskap.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisning omfattar forelesningar og seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen er ein 7- dagars heimeeksamen med ein justerande munnleg eksamen. Heimeeksamenen skal vere på opptil 4000 ord.

Karakterskala

Gradert skala frå A til F og der F er stryk.

Litteraturliste

Pensum er på om lag 1200 - 1500 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@ahkr.uib.no