Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Kjønnsteori

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKVIK201
  • Antal semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Mål og innhald

KVIK201 er eit frittståande emne på 15 studiepoeng, og er utvikla på faga allmenn litteraturvitskap og filosofi. Tilbodet er retta mot studentar på lågare grad, men kan, dersom studieplanar på faga tillèt det, også innpassast i eit høgare grads studium. Emnet fungerer også som eit tilbod til andre fag, både på og utanfor Det humanistiske fakultet, og som eit etter- og vidareutdanningstilbod for dei som er interesserte. Tilbodet har ein klar teoretisk profil, der grunnlagsproblem, teoretiske retningar og aktuelle spørsmål i kvinne- og kjønnsforskinga står sentralt.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

4 timar pr. veke i 13 veker - plenumsførelesingar.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mi Side. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen, må studenten levere inn ei øvingsoppgåve på ca 5 sider. Oppgåva blir vurdert internt som godkjend/ikkje godkjend.

Undervisningssemester

Haust

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Undervisninga er også eit tilbod til mastergradsstudentar.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsstad

Bergen.

Læringsutbyte

Studenten skal opparbeide seg detaljert kunnskap om dei ulike teoriretningane innanfor kjønnsteorien og dei viktigaste aktørane innanfor dei ulike retningane. Vidare må dei kunne diskutere forskjellar og likskapar mellom dei ulike retningane. Ei anna målsetjing er at studenten skal utvikle evna til å aktualisere og problematisere tekstane slik at dei kan kome til nytte i ulike andre faglege samanhengar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det er ein føremon om eksamen i ex. phil. er gjennomført.

Læremiddelomtale

Emnet plasserer seg hovudsakleg innanfor ein europeisk og vestleg kulturkontekst. Studentane les klassiske feministiske tekstar, moderne feministisk teori og sentrale tekstar i feministisk vitskapsteori. Pensum blir revidert med jamne mellomrom.

Vurderingsformer

6-timars skuleeksamen. Eksamenssvara kan leverast på norsk eller engelsk.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no