Litteratur, kjønn, teori og analyse

Fakta om studiet

EmnekodeKVIK204
Studiepoeng15
UndervisingssemesterVår
Antall semester1
Undervisingsspråk
Norsk.Kan undervisast i engelsk dersom det skulle være behov for det.
Ressursar
TilhørerInstitutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no

Mål og innhald

KVIK204 kan erstatte ALLV201/ALLV303 eller ALLV304 og er spesielt retta mot studentar som ønskjer å fordjupe seg i forholdet mellom kjønnsteori og litteraturteori med vekt på litterær analyse, samt mot studentar som ønskjer å skrive ei bachelor- eller masteroppgåve ut ifrå eit kjønnsperspektiv. Emnet fungerer også som eit tilbod til andre fag, både på og utanfor Det humanistiske fakultet.

KVIK204 tek sikte på å gje studentane eit overblikk over og innsikt i sentrale kjønnsteoretiske og litteraturteoretiske problemstillingar, med vekt på forholdet mellom desse. Gjennom lesing av teoretiske og skjønnlitterære tekstar, skal studentane øvast opp i å reflektere over forholdet mellom kjønn og litteratur, samt utvikle analytiske evner slik at teoretiske problemområde kan aktualiserast og diskuterast gjennom konkrete tekstlesingar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet blir tilbydd annankvar vår. (Vårsemester i år med partal)

KVIK204 baserer seg i hovudsak på seminarundervisning, om lag 42 timar (tilsvarande ein trippeltime i veka i 14 veker).

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mi Side. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må levera inn og få godkjent pensumliste for emnet. Opplysningar om innleveringsfristar står på Mi Side eller blir opplyste ved instituttet.

Undervisningssemester

Annankvar vår. (Vårsemester i år med partal)

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisninga er også eit tilbod til mastergradsstudentar.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Studenten lærer å arbeide sjølvstendig med kjønns- og litteraturteoretiske problemstillingar slik at han/ho kan drøfte ulike innfallsvinklar til kjønn og litteratur, analysere litterære tekstar og problematisere teoriane med utgangspunkt i dei litterære tekstane.

Tilrådde forkunnskapar

Det er ein føremon om eksamen i ex. pil. er gjennomført. Me rår i tillegg til at emnet blir kombinert med andre litteraturvitskaplege eller kjønnsteoretiske emne.

Læremiddelomtale

Pensumet omfattar 6-8 verk fordelt på kjønnsteoretiske, litteraturteoretiske og skjønnlitterære tekstar. Eit utval på 100 sider teori tel som eitt verk. Likeins tel eit utval på 25 sider lyrikk eller 150 sider kortprosa som eitt verk. I tillegg vil det bli lagt opp eit utval sekundærlitteratur i samband med dei skjønnlitterære tekstane. Dei skjønnlitterære tekstane vil være valt ut med tanke på å kaste lys over sentrale kjønnsteoretiske og litteraturteoretiske tradisjonar og/eller problemområde.

Vurderingsformer

7-dagars heimeeksamen. (12 sider eller 4000 ord).

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.