Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Syntaks

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeLING111
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Mål og innhald

Syntaks er studiet av setningsstruktur. Kurset tek utgangspunkt i moderne syntaktisk teori. Det gjev ei innføring i syntaktiske strukturar og i lingvistisk argumentasjon og tek føre seg grunnleggjande fenomen innan grammatikk. Særleg tek ein føre seg trekkbaserte grammatikkar. 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar. Dersom det er praktisk mogleg, blir det også tilbode øvingar på datamaskin.

Om lag 3 timar pr. veke.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal levere inn ei pensumliste til godkjenning.

Undervisningssemester

Vår

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Studenten skal bli i stand til å bruke lingvistisk argumentasjon i samband med syntaktiske fenomen, gjere greie for viktige utgangspunkt og metodar innan syntaktisk teori, beskrive og nytte viktige omgrep innan syntaks, og vurdere og samanlikne strukturelle beskrivingar av setningar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det blir tilrådd at studenten har avlagt Ex.fac.-varianten Språk og kommunikasjon eller tilsvarande for å ta lingvistiske emne. Det er også ein føremon dersom studentane har teke eit språkfag på førehand. Sidan pensum omfattar ein del framandspråkleg litteratur, spesielt på engelsk, blir lesedugleik i engelsk tilrådd.

Læremiddelomtale

Pensum omfattar litteratur som gjev ei grundig innføring i syntaktisk teori. Ein kan få pensumlistene på nettsidene til instituttet eller ved å vende seg til instituttet.

Vurderingsformer

Sluttvurdering i form av ei skriftleg prøve på fire timar.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no