Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Semantikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeLING116
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Mål og innhald

Kurset omfattar grunnleggjande semantiske emne som t.d. ord- og setningsmeining, referanse, innhald og denotasjon, leksikalske semantiske relasjonar, komposisjonalitet, semantiske roller, deiksis, logisk følgje, presupposisjon og implikatur, m.m. Vidare blir det gjeve ei innføring i modellteoretisk semantikk (ein logisk teori som søkjer å gjere greie for setningsmeining gjennom å relatere setningar til modellar av verda) og tilhøvet mellom semantikk og syntaks. 

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga er basert på førelesingar.

Om lag 2 timar pr. veke.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Rettleiing i samband med skriving av semesteroppgåva er obligatorisk, og skal minst ha omfang av eitt rettleiingsmøte der rettleiar har fått lese utkast til oppgåva.

Undervisningssemester

Haust

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten kan...

 • gjere greie for viktige utgangspunkt innan lingvistisk semantikk
 • omskrive viktige omgrep innan semantikk

Ferdigheiter

Kandidaten kan...

 • vurdere og samanlikne semantiske beskrivingar
 • nytte metodar og omgrepsapparatet innan semantikk

Generell kompetanse

Kandidaten kan...

 • bruke lingvistisk argumentasjon i samband med semantiske fenomen
 • ha eit kritisk blikk på eigne og andre sine analysar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det blir tilrådd at studenten har avlagt Ex.fac.-varianten Språk og kommunikasjon eller tilsvarande for å ta lingvistiske emne. Det er også ein føremon dersom studentane har teke eit språkfag på førehand. Sidan pensum omfattar ein del framandspråkleg litteratur, spesielt på engelsk, blir lesedugleik i engelsk tilrådd.

Læremiddelomtale

Pensum er på om lag 300-350 sider.

Vurderingsformer

Eksamen har form av ei rettleidd semesteroppgåve (om lag 2000-3000 ord) over oppgjeve emne, etterfølgd av munnleg eksaminasjon. Den munnlege prøva er justerande i høve til karakteren på semesteroppgåva, og kan justere med éin karakter.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no