Hjem
Click

Utdanning

Mastergradsstudier

Lingvistikk: Moderne grammatisk og semantisk teori

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeLING305
  • Antal semester1
  • SpråkEngelsk dersom det er naudsynt, elles norsk.
  • Ressursar

Mål og innhald

I denne emnekrinsen studerer ein nyare sentrale arbeid innanfor syntaktisk og semantisk teori, til dømes Leksikalsk-funksjonell grammatikk (LFG), Head-driven phrase structure grammar (HPSG), Prinsipp- og parameterteori, kognitiv grammatikk, diskursrepresentasjonsteori (DRT), nyare retningar innanfor leksikalsk semantikk, eller andre aktuelle rammeverk.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar og seminar.

Om lag 3 timar pr. veke.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne kan instituttet innføre redusert undervisning, jamfør instituttet sine retningsliner for dette på Mi Side. På emne der dette kan verte aktuelt vil studentane få informasjon om det ved semesterstart, og før fristen for semesterregistrering 1. februar / 1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Rettleiing i samband med semesteroppgåva skal minst ha eit omfang på eitt rettleiingsmøte der rettleiar har fått lese utkast til oppgåva.

Undervisningssemester

Haust

Studienivå (studiesyklus)

Master

Krav til studierett

Krav om gyldig studierett på masterprogrammet i lingvistikk ved UiB.

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Studenten skal få grunnlag for å tileigne seg og vurdere kritisk nyare vitskaplege arbeid innanfor den aktuelle lingvistiske disiplinen, og å nytte dei aktuelle teoriane i eiga forsking.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Læremiddelomtale

Det blir lagt opp eit artikkelpensum på om lag 500 sider.

Vurderingsformer

Rettleidd semesteroppgåve på 15-20 sider med emne etter avtale med faglærar, med karaktervurdering.

Karakterskala

Karakterskala A-F.

Emneevaluering

Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiBs kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

E-post: studierettleiar@lle.uib.no