Praksis i logopedi

Fakta om studiet

EmnekodeLOGO317
Studiepoeng15
UndervisingssemesterHøst
Antall semester2
Undervisingsspråk
Norsk
Ressursar
TilhørerInstitutt for biologisk og medisinsk psykologi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Det psykologiske fakultet, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Læringsmål

Praksis skal medverke til oppøving av kliniske ferdigheter, og skal bidra til at studenten bli i stand til å integrere teoretisk kunnskap med praktisk, klinisk arbeide.

Spesifikke mål:

Studenten skal etter gjennomført praksis være i stand til

 • Å forstå og drøfte innhaldet i ei henvising/epikrise/henvendelse
 • Gjennomføre klinisk kartleggingsintervju, evt. med anamneseopptak
 • Velge relevante kartleggingsinstrument basert på henvisning og intervju
 • Planlegge tiltak på grunnlag av resultat fra kartlegging
 • Drøfte relevansen av ulike miljøfaktorer for gjennomføring av tiltak
 • Gi en adekvat tolkning og rapportering av testresultater
 • Skrive rapport med fokus på tiltak og oppfølging
 • Vise evne til å kommunisere testresultater og diagnoser på en adekvat måte til klienter/pårørende/samarbeidspartnere
 • Skal ha kjennskap til relevante henvisningsinstanser og prosedyrer for videre henvisning

Mål og innhald

Studenten skal få erfaring med tverrfagleg samarbeid i løpet av praksisgjennomføringa, med fokus på kva for ei rolle ein logoped vil ha i eit tverrfagleg team innan helseinstitusjonar eller utdannings- og omsorgsinstitusjonar. Praksisperiodane skal omfatte arbeid med barn og med vaksne.

Fagleg innhald

Studenten skal få erfaring med tverrfagleg samarbeid i løpet av praksisgjennomføringa, med fokus på kva for ei rolle ein logoped vil ha i eit tverrfagleg team innan helseinstitusjonar eller utdannings- og omsorgsinstitusjonar. Praksisperiodane skal omfatte arbeid med barn og med vaksne.

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningsmetodar

Praksisgjennomføring:

Praksis i logopedi består av fire deler, og det er studentens personlige ansvar å dokumentere gjennomføring av praksis. Felles for hele praksisgjennomføringen er at det brukes mappe (portefølje) som grunnlag for godkjenning. Mappen skal inneholde kasusbeskrivelser, skriftlige rapporter og refleksjonsnotater fra veiledningstimene, refleksjonsnotater fra stemmepraksis, samt anonymiserte rapporter fra de ulike sakene studenten er i befatning med i forbindelse med praksis.

Del 1: Innføringspraksis

Innføringspraksis blir gjennomført over studiets 1.-3. semester. Innføringspraksis består av tre moduler: faglig forum som går over studiets 1.-2. semester, stemmepraksis som normalt legges til studiets 2. semester, og påhørspraksis som i sin helhet normalt vil bli lagt til studiets 3. semester. Faglig forum blir avviklet i form av månedlige møter med kasusdrøfting gjennom studieprogrammets 1. og 2. semester. Studentene skal utforme kasusbeskrivelser og refleksjonsnotater fra minst fem kasuspresentasjoner som legges i mappen for godkjenning

Stemmepraksis blir avviklet i form av 40 timer stemmeøvelser som blir lagt til studiets 2. og 3. semester. Stemmepraksis krever høy egeninnsats, og egentrening ut over timene må påregnes. I påhørspraksis vil studentene i mindre grupper få en innføring i kasusmateriale og arbeidsprosedyrer innefor ulike problemområder og arenaer for logopedisk yrkesutøvelse under veiledning. Veiledningen og drøftingene blir ledet av erfaren logoped og vil normalt foregå i grupper, og veiledningen kan bli gitt av en eller flere veiledere i team

Del 2. Fordypningspraksis.

Fordypningspraksis vil i sin helhet bli lagt til studiets 4. semester, og vil normalt bli avviklet innenfor en sammenhengende periode av 10 ukers varighet. Studenten vil i fordypningspraksis være knyttet til en vanlig arbeidsplass for logoped, og ha en oppnevnt veileder med minst to års erfaring på feltet. Studenten skal i løpet av praksisen få erfaring med vanlige problemstillinger, arbeidsmetoder og arbeidsarenaer for logopedisk yrkesutøvelse, og det er en målsetting at studenten i stigende grad skal få erfaring med selvstendig logopedisk yrkesutøvelse.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Praksisgjennomføring:

Praksis i logopedi består av fire deler, og det er studentens personlige ansvar å dokumentere gjennomføring av praksis. Felles for hele praksisgjennomføringen er at det brukes mappe (portefølje) som grunnlag for godkjenning. Mappen skal inneholde kasusbeskrivelser, skriftlige rapporter og refleksjonsnotater fra veiledningstimene, refleksjonsnotater fra stemmepraksis, samt anonymiserte rapporter fra de ulike sakene studenten er i befatning med i forbindelse med praksis.

Del 1: Innføringspraksis

Innføringspraksis blir gjennomført over studiets 1.-3. semester. Innføringspraksis består av tre moduler: faglig forum som går over studiets 1.-2. semester, stemmepraksis som normalt legges til studiets 2. semester, og påhørspraksis som i sin helhet normalt vil bli lagt til studiets 3. semester. Faglig forum blir avviklet i form av månedlige møter med kasusdrøfting gjennom studieprogrammets 1. og 2. semester. Studentene skal utforme kasusbeskrivelser og refleksjonsnotater fra minst fem kasuspresentasjoner som legges i mappen for godkjenning

Stemmepraksis blir avviklet i form av 40 timer stemmeøvelser som blir lagt til studiets 2. og 3. semester. Stemmepraksis krever høy egeninnsats, og egentrening ut over timene må påregnes. I påhørspraksis vil studentene i mindre grupper få en innføring i kasusmateriale og arbeidsprosedyrer innefor ulike problemområder og arenaer for logopedisk yrkesutøvelse under veiledning. Veiledningen og drøftingene blir ledet av erfaren logoped og vil normalt foregå i grupper, og veiledningen kan bli gitt av en eller flere veiledere i team

Del 2. Fordypningspraksis.

Fordypningspraksis vil i sin helhet bli lagt til studiets 4. semester, og vil normalt bli avviklet innenfor en sammenhengende periode av 10 ukers varighet. Studenten vil i fordypningspraksis være knyttet til en vanlig arbeidsplass for logoped, og ha en oppnevnt veileder med minst to års erfaring på feltet. Studenten skal i løpet av praksisen få erfaring med vanlige problemstillinger, arbeidsmetoder og arbeidsarenaer for logopedisk yrkesutøvelse, og det er en målsetting at studenten i stigende grad skal få erfaring med selvstendig logopedisk yrkesutøvelse.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praksisgodkjenning:

Praksis godkjennes på grunnlag av godkjent evaluering av praksis, godkjenning av innholdet i mappen. Oppmøte minst 4/5 av praksisdagene innenfor hver av de fire komponentene. Praksisrapport skal utformes av veileder, og skal inneholde en vurdering av studentens kommunikative ferdigheter, generelle fremferd i praksisavviklingen, spesifikke kliniske ferdigheter, og kvalitet på skriftlige arbeider/rapporter/notater fra praksisavviklingen

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningssemester

Haust og vår

Studienivå (studiesyklus)

Master

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett på masterprogrammet i logopedi.

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Praksis skal medverke til oppøving av kliniske ferdigheter, og skal bidra til at studenten bli i stand til å integrere teoretisk kunnskap med praktisk, klinisk arbeide.

Spesifikke mål:

Studenten skal etter gjennomført praksis være i stand til

 • Å forstå og drøfte innhaldet i ei henvising/epikrise/henvendelse
 • Gjennomføre klinisk kartleggingsintervju, evt. med anamneseopptak
 • Velge relevante kartleggingsinstrument basert på henvisning og intervju
 • Planlegge tiltak på grunnlag av resultat fra kartlegging
 • Drøfte relevansen av ulike miljøfaktorer for gjennomføring av tiltak
 • Gi en adekvat tolkning og rapportering av testresultater
 • Skrive rapport med fokus på tiltak og oppfølging
 • Vise evne til å kommunisere testresultater og diagnoser på en adekvat måte til klienter/pårørende/samarbeidspartnere
 • Skal ha kjennskap til relevante henvisningsinstanser og prosedyrer for videre henvisning

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til forkunnskapar

Ingen

Læremiddelomtale

Tilrådd litteratur

Vurderingssemester

Vår

Vurdering / eksamensformer

Praksis og munnleg.
Det vert nytta karakter bestått/ikkje bestått.

Praksisgodkjenning:

Praksis godkjennes på grunnlag av godkjent evaluering av praksis, godkjenning av innholdet i mappen. Oppmøte minst 4/5 av praksisdagene innenfor hver av de fire komponentene. Praksisrapport skal utformes av veileder, og skal inneholde en vurdering av studentens kommunikative ferdigheter, generelle fremferd i praksisavviklingen, spesifikke kliniske ferdigheter, og kvalitet på skriftlige arbeider/rapporter/notater fra praksisavviklingen

Vurderingsformer

Praksis og munnleg.
Det vert nytta karakter bestått/ikkje bestått.

Evaluering

Studentene skal evaluere undervisninga i tråd med Det psykologiske fakultet sin prosedyre for undervisningsevaluering. Evaluering av undervisninga skal skje minimum kvart 3. semester.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere emnet i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Fagleg ansvarleg

Avdeling for biologisk og medisinsk psykologi

Institutt

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi