Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Brukarkurs i matematikk I

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en elementær innføring i funksjoner av en variabel med hovedvekt på trigonometriske og eksponentialfunksjoner, grenseverdier, derivasjon, integrasjon og enkle differensiallikninger. Videre behandles grunnleggende vektoralgebra, og ekstremalpunkter for funksjoner av to variable.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Kjenne egenskaper til grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner og trigonometriske funksjoner, kunne derivere funksjoner bygd opp av disse, og bruke noen standardteknikker til å beregne enkle bestemte og ubestemte integraler som involverer disse funksjonene.
 • Gjennomføre drøfting av grafer til funksjoner av en variabel.
 • Kunne grunnleggende vektorregning, og anvende dette på enkle geometriske situasjoner.
 • Lokalisere og karakterisere ekstremalpunkter for funksjoner av to variable.
 • Gjennomføre enkel modellering som involverer eksponentialfunksjoner og enkle differensiallikninger, og finne løsninger for disse modellikningene.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

R1 eller tilsvarande

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldige i to semester: inneverande semester + våren etter).

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar.
Tillatne hjelpemiddel: Lærebok og Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAT111: 5sp, ECON140: 7sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslettet kan bli endret frem til 14 dager før eksamen. Sted for eksamen vil bli publisert 14 dager før.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  18.12.2017, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  04.12.2017
  Sted