Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Grunnkurs i matematikk II

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i reell analyse med vekt på Riemannintegralet, nokon grunnleggjande eigenskapar ved kurver og flater, konvergens av følgjer og rekkjer, samt vektorar og funksjonar av fleire variable.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Dokumentera innsikt i sentrale idear og resultat frå reell analyse, spesielt forstå betingelser for når en funksjon er Riemann integrerbar.
 • Kjenne til og bruke ulike kriterier for å avgjøre konvergens av følger og rekker.
 • Være fortrolig med funksjoner av flere variable, kunne finne den partiell deriverte av disse og kjenne til noen bruksområder for partiell derivering.
 • Beskrive flater og kurver i rommet ved parameterframstilling og som løsningsmengde til likninger av flere variable.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT111

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver. (Gyldig i to semester: inneverande + hausten etter)

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar. Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslettet kan bli endret frem til 14 dager før eksamen. Sted for eksamen vil bli publisert 14 dager før.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  27.09.2017, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  13.09.2017
  Sted