Hjem
Click

Utdanning

Mastergradsstudier

Funksjonalanalyse

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMAT232
 • Antal semester1
 • SpråkNorsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)
 • Ressursar

Mål og innhald

Emnet omhandlar konvergens i normerte rom, teorem for kontraksjonsavbildingar, kompaktheit, funksjonalar på normerte rom og i Hilbertrom, og spektralteoremet for kompakte sjølvadjungerte operatorar. Vidare vert det gitt ei innføring Hilbertrom, og ei innføring i distribusjonsteori og Sobolevrom.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar. (Gyldig i to semester: inneverande + hausten etter)

Undervisningssemester

Vår

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Beskrive grunnleggende egenskaper av Banach- og Hilbertrom.
 • Forstå og utføre enklere bevisføring.
 • Avgjøre spørsmål omkring lineære kontinuerlige funksjonaler på normerte rom.
 • Gjengi definisjoner og begreper knyttet til kontinuitet, kompakthet, kompletthet og sammenhengende delmengder.
 • Beskrive hovedideene i beviset for spektralteoremet for kompakte sjølvadjungerte operatorar.
 • Bruke Sobolevrom og egenskaper av funksjoner fra Sobolevrom.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT131, MAT211 og MAT212

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.