Hjem

Utdanning

Masteremne

Fluidmekanikk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i de grunnleggende lover og prinsipper som brukes for å beskrive bevegelse av væsker. Emnet gir studentene grunnlag for videre studier i hydromekanikk og anvendt matematikk, og i andre fag hvor kunnskaper i fluidmekanikk er viktige, som for eksempel meteorologi, oseanografi, hydrologi og deler av fysikk, astrofysikk, geologi og geofysikk.

Sentrale temaer er bevaringslikninger, friksjonsfri strømning, Bernoullis likning,

potensialstrømning i to dimensjoner, Navier-Stokes likninger og hvirvling.

Dessuten gir emnet en innføring i de grunnleggende prinsipper i hydrodynamisk bølgeteori

og stabilitetsteori.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Gjennomføre utledninger av Euler og Navier-Stokes likninger fra fysiske prinsipper.
 • Forklare den kvalitative forskjellen mellom friksjonsfri strømning og viskøs strømning.
 • Forklare effekten av randkrav, og dannelse av grensesjikt.
 • Forklare dispersjonseffekten i overflatebølger.
 • Gjengi forskjellige eksakte løsninger som Poiseuille strømning og potensialstrømninger.
 • Skjelne mellom forskjellige typer av ustabilitet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT252

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatoriske aktivitetar.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munleg eksamen

  Trekkfrist
  27.11.2017