Hjem

Utdanning

Masteremne

Innføring i knipper og skjemata

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAT320
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)

 • Ressursar

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet er ei vidareføring av teorien fra MAT229 og er ei første innføring i knipper og skjema innanfor algebraisk geometri. Spesielt innføres begrepa affine, integrale, reduserte, separerte, propre og projektive skjema og morfismar mellom desse.

Læringsutbyte

Etter fullførd emne skal studentane kunne:

 • Gje definisjonar av knipper og skjema
 • Gje dei viktigaste resultatane knytt til begrepa og framstille hovudideane i bevis for desse resultata
 • Definere viktige begrep innan algebraisk geometri knytt til knipper og skjema
 • Foreta enkle analysar av skjema og avbildningar mellom desse, ved hjelp av eigenskapar knytt til kjente knippe

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT224 og MAT229. MAT229 kan lesast parallelt.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatoriske aktivitetar.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAT321: 5sp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet: studierettleiar@math.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg

  Trekkfrist
  01.11.2017