Hjem
Click

Utdanning

Mastergradsstudier

Indremedisin blokk 4

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Klinikker med pasientdemonstrasjoner, forelesninger, kliniske demonstrasjoner, kurs, poliklinikk-konsultasjoner og uketjeneste på post. 2. indremedisinske termin:

4. indremedisinske termin: Klinikker: 53 á 2 timer. Forelesninger: 33 á 1 time (inkl. 17 t rettsmedisin). Kurs: 33 á 2 t. Kliniske demonstrasjoner: 70 á 2 timer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Klinikker, forelesninger, kliniske demonstrasjoner samt kurs er obligatorisk. Det vil bli foretatt vilkårlig oppmøtekontroll.

Tjenestekort samt kursbevis (terminprøve) må være innlevert før terminen godkjennes.

Læringsutbyte

 Kunnskap

 • Kjenne til patofysiologi, symptomer, funn, diagnostikk og behandling ved vanlige akutte og kroniske indremedisinske symptomer og sykdommer
 • Kjenne til hvordan man basert på det systematiske journalopptak stiller diagnose/differensialdiagnoser og lager plan for utredning og behandling av individuelle pasienter
 • Kjenne indikasjoner  for vanlige biokjemiske prøver og andre supplerende undersøkelser i utredning av vanlige indremedisinske sykdommer
 • Kjenne til grunnleggende farmakologiske prinsipper til bruk i medikamentell behandling av vanlige indremedisinske sykdommer
 • Kunne redegjøre for indikasjoner, kontraindikasjoner og potensielle komplikasjoner til vanlige indremedisinske undersøkelser og prosedyrer

Ferdigheter

 • Beherske mottak av indremedisinsk pasient inklusiv systematisk journalopptak, innlegging av venflon, taking og tolkning av arteriell blodprøve og urinprøve
 • Kunne utføre og tolke EKG i diagnostikk av hjertesykdommer
 • Kunne lage plan for videre utredning og tolke svar på prøvesvar inklusiv biokjemiske og billeddiagnostiske undersøkelser
 • Beherske bruk av DIPS elektronisk pasientjournalsystem til utarbeiding av medisinske dokumenter inklusiv innkomstjournal, epikrise og pasientinformasjonsskriv
 • Kunne håndtere akuttmedisinske situasjoner inklusiv hjerte-lunge redning

Generell kompetanse

 • Profesjonell og respektfull oppførsel i relasjon til kolleger, samarbeidspartnere, pasienter og pårørende
 • Kunne fremlegge medisinsk informasjon strukturelt, logisk og poengtert i en profesjonell sammenheng, og empatisk og forståelig for pasienter og pårørende
 • Kjenne til kommunikasjon, teamarbeid og organisering ved akuttmedisinske situasjoner
 • Kjenne til organisering av samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjeneste
 • Kjenne til aktuell helselovgivning inklusiv implikasjoner for legearbeid og pasienters rettigheter

Læremiddelomtale

Studentene blir gitt anbefalinger i generelle indremedisinske lærebøker samt til enkelte lærebøker, kompendium for grenene av indremedisin.

Vurderingsformer

5 timers skriftlig digital skoleeksamen i indremedisin samt 2 timers muntlig eksamen i indremedisin (6. studieår) vektet 60/40 som gir 1 karakter.

Emneevaluering

Elektronisk evaluering etter hver termin fra studentene med tilbakemelding til den enkelte underviser ved instituttet.

Institutt

Klinisk institutt 2

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@kliniskmedisin.uib.no