Hjem
Click

Utdanning

Mastergradsstudier

Revmatologi-A-kull

Mål og innhald

Dette emnet høyrer til studieplanen frå 2005, som vi held på å avvikle. Siste semester for undervisning og ordinær vurdering/eksamen i emnet er våren 2016 

Emnet er ekvivalent med MEDREV-B

Læringsutbyte

Kunnskap

  • Kjenne til forekomst, inndeling, patologi, diagnostikk og behandling ved vanlige revmatologiske sykdommer, symptomer og funn (inklusive bl. a. synovitt, artritt/artrose, vaskulitt, revmatoid artritt, systemisk lupus erytematosus, og spondylartritter)
  • Kjenne til bruk av billeddiagnostikk i revmatologi
  • Kjenne til indikasjon for leddpunksjon og mikroskopisk undersøkelse av leddvæske

Ferdigheter

  • Kunne gjennomføre anamnese og klinisk undersøkelse med spesiell vekt på revmatiske og inflammatoriske symptomer
  • Kunne diagnostisere og igangsette tiltak ved akutt artritt
  • Kunne gjennomføre kliniske resonnementer og forstå viktigheten av symptomer og funn ved de ulike sykdommer nevnt over i møte med den enkelte pasient

Generell kompetanse

  • Kunnskap om tverrfaglig samarbeid innenfor revmatologi
  • Kunnskap om samarbeid og henvisningspraksis mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste innenfor fagområdet revmatologi
  • Empati og etikk i relasjon til pasienter med kroniske revmatiske lidelser

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@kliniskmedisin.uib.no